I et åpent brev til kommunestyret i Frøya kommune, tar Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Sistranda skole til orde for løse kommende plassproblemer ved ta i bruk gamle Frøya videregående skole som ny ungdomsskole for Frøya.

Leder for ved FAU ved Sistranda skole, Lars Nordgård, forteller at Sistranda skole er for liten.

- I fjor måtte skolen ta i bruk midlertidige lokaler i Frøyahallen til undervisning. Ved skolestart 2019 har kommunen presentert tall som sier at det ikke er plass til alle elevene og klassene. Og elevtallet vil fortsette å øke de neste årene, forklarer Nordgård.

Utreder oppvekstsenter

Kommunestyret vedtok før sommeren å be rådmannen utrede mulig ny 1.–4. skole inklusiv barnehage for Sistranda, dvs. oppvekstsenter.

Det anbefales at området rundt dagens skole vurderes, men også andre områder avsatt til offentlige formål tas inn i vurderingen.

Samtidig skal det gjøres en analyse av hvordan situasjonen for dagens Sistranda skole vil se ut når denne løsningen er realisert.

Den tidligere videregående skolen på Sistranda står ledig. FAU ved Sistranda skole foreslår å benytte denne til ny ungdomsskole.

- Forstår ikke

FAU forstår ikke hvorfor Frøya kommune nekter å vurdere bruk av den gamle videregående skolen til undervisning i grunnskolen.

- Gamle videregående på Sistranda er vedlikeholdt og har fine klasserom og arbeidsrom for lærerne klar til bruk. Ifølge takstrapporten fra juni 2016 kan skolen tas i bruk slik den står. Det er mulig det trengs noen grep for at alle rommene kan brukes, men benytter man løsningene slik de er i dag, trenger man ikke gjøre annet et å utbedre de punktene som er påpekt, mener FAU.

Lars Nordgård understreker at de forlanger verken nye bygg eller store renoveringsprosjekt, men forlanger at kommunen finner en løsning på plassproblemene som allerede i dag er tydelige.

- Vi i FAU forøkte å komme med innvendinger mot skolebruksplanen i siste høringsrunde, der det påstås at det er mulig å plassere 100 elever ekstra inn i bygningsmassen på Sistranda. Tallgrunnlaget som er brukt i dette regnestykket er totalt urealistisk. FAU har aldri mottatt noen tilsvar til våre synspunkter i denne saken, annet enn at kommunen nå planlegger et nytt oppvekstsenter med 1.–4. klasse og barnehage et eller annet sted på Sistranda, sier FAU-lederen.

- Ta en ny runde

FAU ved Sistranda skole mener kommuneledelsen og alle partiene i kommunestyret må ta en ny runde, og begynne å samarbeide, slik at man finner en løsning på plassproblemene på Sistranda Skole.

- Vi ser ikke behovet for et nytt skolebygg, som kanskje har en tidshorisont på flere år. Vi har et bygg som kan tas i bruk nesten umiddelbart, påpeker Lars Nordgård.

Forslaget til kommunestyre om et nytt oppvekstsenter med barnehage og 1–4. trinn, stiller FAU seg helt uforstående til.

- Dette er ingen varig løsning på plassmangelen. Det er heller ikke realistisk at dette står klart i 2019. FAU ønsker heller ikke at man deler barnetrinnene. Skal det deles bør det gjøres slik at ungdomstrinnet blir en egen enhet, og skolen eventuelt blir en 1–7 skole slik som resten av Frøya er oppdelt, mener FAU-leder Lars Nordgård. Han fastslår at ved ta i bruk gamle Frøya videregående vil man løse plassproblemene til Sistranda skole i uoverskuelig fremtid, både for elever og lærere.