- Fylkeskommunen vil på ingen måte få et forbedret handlingsrom når det gjelder å tette hull og legge ny asfalt, noe som vil føre til at nybygging av veier i hovedsak må skje ved hjelp av bompenger. Jeg er svært bekymret for vilkårene for fylkesveiene etter at de ble overført fra staten til fylkeskommunene. Vi ser at de blir mye mer stemoderlig behandlet enn hva som gjelder for staten sine egne veier.

Det sier Torhild Aarbergsbotten etter fremleggingen av Nasjonal transportplan (NTP) i dag. Aarbergsbotten er gruppeleder for Sør-Trøndelag Høyre og stortingskandidat. Hun frykter Sør-Trøndelag vil komme særlig dårlig ut da den ekstra milliarden til fylkesveiene vil bli fordelt etter kriterier lagt i rapport over forfallet på fylkesveinettet.

- Vestlandsfylkene og Nordland vil stikke av med de største andeler da de har et mye større innslag av bruer og tunneler enn hva vi har, sier hun. Prisveksten på drift- og vedlikeholdskontraktene har økt formidabelt, og harmonerer på ingen måte med prisveksten ellers for offentlig sektor, mener hun.- Veikroppen på mange av fylkesveiene holder på å gå i oppløsning, og da hjelper det lite med klattvis asfaltering her og der. Gapet mellom behov for oppgradering og tilgjengelige midler er formidabelt. Med denne utviklingen får vi fort A- og B- veier her i landet, og der særlig distriktene kommer dårlig ut. Derfor går Høyre inn for at de nye fylkesveiene bør tilbakeføres til staten slik at vi får en mer likeverdig oppfølging av veinettet, sier Aarbergsbotten.