Bernt Vikan har søkt Snillfjord kommune om dispensasjon for oppføring av to brakkerigger på Slåttavika industriområde ved Sunde. Hver rigg skal ha 10 boenheter.

Begrunnelse for søknaden er at han ser at det vil være et stort behov for arbeiderboliger i forbindelse med utbygging på Jøstenøya på Hitra, og at hans eiendom da kan bidra til å løse et innkvarteringsbehov.

Riggene er planlagt plassert på to platåer som tidligere er planert til i området, med parkering for den enkelte rigg på samme platå.

Vikan har også råderett over øvrig bebyggelse på eiendommen, og at opplyser brakkeriggen ikke vil være noe forstyrrende element for eventuelt andre virksomheter.

Midlertidig

Søknaden er også oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til høring. Fylkesmannen har ikke har merknader til oppføring av brakkeriggene, men påpeker at dispensasjon kun bør gis midlertidig og sikre at det ikke blir permanente boliger her, slik at dette ikke er til hinder for framtidig industriutvikling og masseuttak i området.

Saken skal opp i formannskapet i Snillfjord onsdag (18. januar). Rådmannens foreslår i sin innstilling at kommunen gir midlertidig dispensasjon for oppføring av to brakkerigger på eiendommen. Det anbefales at dispensasjonen gjøres gjeldende for tre år.

Rådmannen begrunner innstillingen med at den forestående utbygging av virksomheter på Jøstenøya vil medføre et behov for innkvartering av arbeidere i nærområdet, og at Slåttavika da vil være et relativt nært område som kan være egnet og aktuelt å bruke.