Mattilsynet har sendt ut varsler om redusert produksjon til fire lokaliteter i Aure og Halsa i Møre og Romsdal. Alle tilhører Lerøy Midt AS. Det skriver Mattilsynet på sine nettsider. Selskapet har nå fått en frist til å komme med tilbakemelding før eventuelt pålegg går ut.

Dersom situasjonen ikke bedres, vil selskapet bli pålagt å halvere produksjonen på disse anleggene 01.01.2016 til 31.12.2017.

– De har hatt langvarige lakselusoverskridelser og ikke hatt kontroll. Derfor har de fått varsel, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet.

Alle oppdrettsanlegg holde seg under et bestemt lakselusnivå for å hindre smitte til andre oppdrettsanlegg og villfisk.

– Ikke alle klarer det. Det er viktig å få luket ut disse lokalitetene fordi de ødelegger for andre og bidrar til flere behandlinger, økt resistens og gir dårligere fiskehelse og fiskevelferd, sier Knudtsen til eget nettsted.

Skader på både vill og oppdrettet laks

Mattilsynet skriver at lakselusproblemene økt de siste årene på Nordmøre og at skadeeffektene oppstår nå på både vill og oppdrettet fisk. Nedsatt følsomhet og resistens mot de mest sentrale legemidler som har vært benyttet, har bidratt til at trusselfaktoren har økt ytterligere, skriver Mattilsynet.

Lerøy Midt har etter Mattilsynets mening ikke klart å oppfylle regelverkskrav på de fire lokalitetene de nå har fått varsel om redusert produksjon på. Det har vært gjentatte og langvarige, til dels høye, overskridelser av lakselusgrensen, og gjentatte behandlinger mot lakselus uten tilfredsstillende resultat, skriver Mattilsynet.

- Det har vært tett oppfølging over lang tid, og det er godt kjent at Mattilsynet mener at det er for stor produksjon utfra tilgjengelig kapasitet for avlusing, transport og slakting, sier Knudtsen.

Tiltak for å bedre lakselussituasjonen

Mattilsynets følger lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen tett. Lokalitetene med store og langvarige lakselusoverskridelser blir fulgt ekstra opp.

– Langvarige overskridelser kan være et uttrykk for at produksjonen er for stor på lokaliteten og at oppdretterne mangler behandlings- og utslaktingskapasitet. De kan derfor få redusert produksjon for minimum et utsett, forteller Knudtsen.

Tiltaket med redusert produksjon kommer etter at andre tiltak ikke har virket godt nok.

– Vi håper det på sikt bidrar til å redusere lakseluspresset og at det virker forebyggende, sier Knudtsen i følge Mattilsynet.no.

13 varsler så langt

Til sammen 13 varsler om redusert oppdrettsproduksjon er til nå sendt ut. Flere er under vurdering uten at konklusjonen er klar. Her er oversikten over lokaliteter som har fått varsel om redusert produksjon. Lista oppdateres etter hvert som varsel blir sendt ut.