Frøya turlag har sammen med enkelte grendalag rundt om på Frøya gjennomført strandryddedager de siste årene. Det er blitt ryddet rundt Kvistalykta på Kvisten, Fillingsneset og Skarpneset, og på Uttian har grendalaget alene hatt en større strandryddedugnad. Men selv om enkelte strender og områder har blitt rensket, er mengden med flytesøppel rundt om i Frøyas skjærgård stor.

Søppel kjøres bort etter ryddingen på Skarpneset i fjor

Nå går Frøya grendalagsråd og turlaget sammen om å søke om midler til noe som kan bli et skikkelig krafttak mot forsøplingen. I fjor søkte turlaget om to millioner kroner i støtte fra Miljøverndepartementet til et ryddeprosjekt som skulle gå over fem år. Men søknaden ble ikke godkjent på grunn av at man bare ga midler til prosjekter som skulle gjennomføres i 2015. Nå søker de på nytt om midler. I tillegg søker grendalagstyret Frøya kommune om 200.000 kroner i året over fem år.

Tanken er at prosjektet skal gå over fem år, der hovedoppryddingene skjer i løpet av de tre første årene, mens de to siste årene brukes til vedlikehold/etterrydding.

Inntekter til grendalagene

Modellen for prosjektet er enkelt forklart slik at grendalagsstyret organiserer dugnadene. Alle grendalag vil bli invitert til dugnadene som arrangerers rundt om i Frøyas strandsone, og de enkelte grendalagene får betalt etter hvor mye søppel man samler. På dette viset håper man at folk fra de mer befolkede grendene blir med på ryddinger i områder der de ikke bor så mye folk. For eksempel kan det å bli med på en rydding i Froan gi gode penger til aktiviteter i et grendalag på fast-Frøya.

- Dette er en modell som vi allerede har testa ut i det små, og som vi har veldig trua på. Alle som bor på Frøya, ønsker at det skal være rent og fint i strandsonen. Men det kan bli slitasje på folk som engasjerer seg i dugnader. Ved å ha et prosjekt som favner alle grendalag, så blir jobben fordelt på mange flere, sier Gunhild Riiber i Frøya turlag.

- Frøya kan bli en foregangskommune

Bjørnar Grytvik, nestleder i grendalagsstyret på Frøya, beskriver det som et kinderegg.

- Vi får ryddet strendene, samtidig som det gir inntekter til grendalagene. I tillegg hjelper vi kommunen med å nå et viktig mål i sin miljøplan. Og ikke bare det: Frøya kan bli en foregangskommune i det å få gjort noe med det marine avfallet. Jeg synes konseptet rett og slett er glimrende, sier Bjørnar Grytvik.

Riiber forteller at man også har etablert kontakt med næringslivet, og at man har muntlige tilsagt fra oppdrettere om praktisk hjelp til innhenting og transport av søppelet som er samlet inn.

Fornøyde dugnadsfolk etter oppryddingen rundt Kvistalykta
Gunhild Riiber fra Frøya turlag og Bjørnar Grytvik fra grendalagsstyret har stor tru på strandryddeprosjektet. Foto: <137><137>