Endring av reguleringsplan for Fillan sentrum er ute på høring, etter at Fylkesmannen opphevet kommunes vedtak om å gi dispensasjon til TOBB til å bygge rekkehus i flere etasjer ved Storhaugen, enn planen tilsier.

I sitt høringssvar mener Statens vegvesen at en økning i antall etasjer vil føre til en økning i antall folk i Fillan sentrum. Det vil føre til å forsterke de trafikale utfordringene, som vegvesenet tidligere har påpekt.

Da reguleringsplanen for Storhaugen først var ute på høring, krevde veivesenet at det ble utarbeidet en trafikkanalyse for Fillan sentrum. Nå mener de at de foreslåtte tiltakene i trafikkanalysen bør følges opp med rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen.

I trafikkanalysen anbefales det blant at annet at det innføres enveiskjøring i sentrum for å hindre trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter, og at det gis parkeringsbøter for feilparkering.

- Trafikkanalysen nevnt tidligere, gir en god oversikt over faremomenter og foreslår mulige tiltak, bl.a. ny skilting, trafikkregulerende tiltak og oppmerking av gangfelt. Det er også behov for strengere regulering for bruk av vegarealene i sentrum, i form av mulighet for sanksjoner, fysisk stenging og så videre, skriver veivesenet.