Et overveldende flertall av innbyggerne i Sundlandet krets har svart at man foretrekker Hitra-alternativet blant de mange veivalg Snillfjord kommune står foran i kommunereformen. Det kommer fram av en undersøkelse Norfakta har gjennomført. Resultatene ble lagt fram i dag.

Totalt sett er det størst andel av befolkningen som ønsker at Snillfjord slår seg sammen med Agdenes, Meldal, Orkdal og Rindal. Mens i Sundlandet krets mener hele 76 prosent av de spurte at Hitra-alternativet er det foretrukne.

Enda tydeligere på Hemnskjela

Innad i kretsen viser resultatene en enda klarere fordeling:

* 94 prosent av innbyggerne på Hemnskjela vil til Hitra, mens 6 prosent velger Orkdal-alternativet. (Ingen Hemne-alternativet eller å bestå som egen kommune)

* På Sunde velger 79 % Hitra-alerantivet, 15 prosent som egen kommune og 6 prosent Orkdal-alternativet.

* I Vågan er det litt mer sprik i besvarelsene. Her fordeles 42 % og 42 % på henholdsvis egen kommune og Hitra-alternativet, mens 13 % holder Orkdal-alternativet som det foretrukne.

* I Vingvågen er Hitra-alternativet i klar overvekt igjen, 68 prosent. Mens 26 prosent har stemt på egen kommune, 6 % på Orkdal-alternativet.

De yngste ønsker Snillfjord som egen kommune

- I Aa valgkrets er det et meget klart signal fra befolkningen på Orkdalsalternativet. I Ven valgdistrikt er befolkningen delt, men med høyest andel på Hemnealternativet. I Sundlandet valgdistrikt er det et sterkt signal om at de ønsker å inngå i Hitra kommune, oppsummerer Jarle Gulbrandsen i Norfakta, som har ledet undersøkelsen.

- Det er få utslag på kjønn og alder på dette spørsmålet, men vi ser at de yngste i størst grad ønsker at Snillfjord skal bestå som egen kommune, skriver Gulbrandsen.

Den største gruppen (de som arbeider i Snillfjord) har om lag samme svarfordeling som gjennomsnittet av befolkningen.  De som pendler til Hemne ønsker Hemnealternativet, mens de som pendler til Orkdal ønsker Orkdalsalternativet.  De som arbeider på Hitra ønsker at Sundlandet/Aa slår seg sammen med Hitra.

Nest beste alternativ

Undersøkelsen har også spurt innbyggerne om "nest beste alternativ". Her viser resultatene at de som i første rekke ønsker at Snillfjord skal bestå som egen kommune, har Orkdalsalternativet som viktigste andrevalg.

De som ønsker at Sundlandet/Aa skal slås sammen med Hitra har Snillfjord som egen kommune som viktigste andrevalg.

De som har Nordmørsalternativet som førstevalg har Orkdalsalternativet som viktigste andrevalg.

De som Orkdalsalternativet som førstevalg har Snillfjord som egen kommune som viktigste andrevalg.

- Går mot tredeling

Som lokalavisa Hitra-Frøya har omtalt flere ganger tidligere, har Snillfjord kommune intensjonsavtaler med flere konstellasjoner av kommuner. Ordfører John Lernes tolker svarene fra dagens presentasjon som om det går mot en tredeling av Snillfjord.

- Når 82 prosent ganske tydelig har sagt at det ikke finnes ett alternativ som passer for hele kommunen, går det mot tredeling. Vi bør høre på hva folket, sier Lernes (Ap) til Adresseavisen.

Om undersøkelsen

Det er gått ut brev med spørreskjema til samtlige 828 innbyggere på 16 år eller eldre i Snillfjord kommune. Det ble også gjort mulig med besvarelse via en link på kommunens hjemmeside.

- Totalt ble det returnert totalt 680 skjema, hvorav 199 ble besvarte via linken på hjemmesiden til kommunen, mens de resterende 481 besvarelsene ble sendt inn via post. Dette utgjør en svarrespons på 82 prosent, som må karakteriseres som meget bra, oppsummerer Norfakta.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 10. og 30. mai 2014

Grunnkretsene  Vuttudal, Skårild og Ven utgjør valgkrets Ven, grunnkretsene Aa, Tannvik, Åstfjorden, Heggstad, Imsterfjorden, Fenes og Moldtun utgjør valgkrets Aa og grunnkretsene Vågan, Sunde, Hemnskjel og Vingvågen utgjør valgkrets Sundlandet.