Langs Fylkesvei 364 gjennom Knarrlagsundet, går fabrikksjefen ved Marine Harvest Norway på Ulvan, Olaf Reppe og HMS-koordinator Lars Eirik Hestnes.

Begge to er bekymret over de trafikale forholdene gjennom bygda, hvor også oppvekstsenteret med både barnehage og skole ligger.

Passerer 60 – 70 trailere daglig

- All trafikk til og fra Marine Harvests lokaler på Ulvan, går gjennom Knarrlagsund sentrum. Dette gjelder alle trailere som henter laks, emballasjebiler, innleide servicefolk, post og utstyrleverandører, samt egne ansatte, sier Olaf Reppe.

Bare trailertrafikken til Marine Harvest tilsvarer ved to-skiftskjøring at det passerer 60 – 70 trailere her hver dag, 13.000 passeringer i året.

Falsk trygghet

Vi går i retning Knarrlagsund bru på gangfeltet som er oppmerket som en del av veien. Merkingen er både nedslitt og delvis borte på store deler av strekket.

- Dette kan virke som en falsk trygghet for gående og syklende. Her burde det vært et skikkelig gang- og sykkelfelt som fysisk skiller kjørebanen og menneskene som ferdes langs veien, sier Reppe.

Gangfeltet gjennom Knarrlagsundet, er oppmerket som en del av veien (på høyre side av veien på bildet). Merkingen er borte på store deler av strekket, kun der veien er på sitt bredeste vises gangfelt-stripene fortsatt.

Trafikkfokus etter dødsulykke

Grunnen til at Marine Harvest har engasjert seg sterkt i nettopp denne saken, er fordi de vet hvilken kjempebelastning trafikken til Ulvan er for de som bor i Knarrlagsundet.

- Marine Harvest er en kjemperessurs for nærmiljøet med tanke på alle arbeidsplassene den genererer, men dette med trafikk til og fra fabrikken er en negativ faktor som vi vil bedre, legger Lars Eirik til.

Det har også vært mye fokus på trafikken i bygda, spesielt etter dødsulykken like før jul 2013, hvor en familiefar mistet livet etter å ha kollidert med en trailer.

- Vei er en offentlig oppgave, men vi vil gjøre det vi kan for å påvirke dette i riktig retning, sier Reppe.

Flere ville nok valgt å gå

På et strekke lenger oppe i bakken, smalner veien inn.

- Unger går langs veien her hvor det blir trangt når to personbiler møtes. Enn når det er to trailere som skal passere hverandre her og det går barn langs veien?

På vinterstid må i tillegg kjøretøyene ta i fart for å komme seg opp bakken. Det er med hjerte i halsen jeg tenker på hvor galt det kan gå, sier Olaf.

Lars Eirik Hestnes viser hvor på veien gangfeltet er (merkingen er slitt vekk). - Det blir trangt når to personbiler møtes. Enn når det er to trailere som passerer hverandre, og det går barn langs veien her. I tillegg må trailerne ha fart for å komme seg opp bakken på vinterstid, sier Reppe.

- At det ikke er et adskilt gang- og sykkelfelt, legger også begrensninger på ungene som bor langs veien. De må ta buss et par hundre meter for å komme seg til skolen, og kjøres til fritidsaktiveter ved oppvekstsenteret på ettermiddagstid, fremfor å gå eller sykle dit selv, sier Hestnes.

Ny bru

Eksisterende bru over Knarrlagsundet er i følge Statens Veivesen nedslitt, og det betyr muligens at det må bygges ei ny bru.

- Hvis ny bru skal bygges bør denne legges i andre enden av Knarrlagsundet, korteste vei til Ulvan og fabrikken. Da unngår man de største trafikale problemene gjennom tettbebyggelsen.

Uforsvarlig å legge planene på is

Selv om Marine Harvest planlegger ny fabrikk på Jøsnøya, så vil de fortsatt være på Ulvan i omtrent 3 år til og med økende aktivitet, forteller fabrikksjefen.

- Man må også regne med at en eller annen aktivitet fortsatt vil utføres i lokalene også når vi flytter. Så å legge all utvikling av trafikale forhold på is nå synes jeg er uforsvarlig.

Olaf og Lars Eirik forteller at de vil komme til å føle skyld, hvis det skjer alvorlige ulykker i Knarrlagsundet, - derfor er målet vårt å få på plass gang- og sykkevei så snart som mulig, vi godtar ikke å vente på dette, avslutter Reppe.

Selv om Marine Harvest planlegger ny fabrikk på Jøsnøya, vil de forsatt være på Ulvan i tre år til og med økt aktivitet, sier Olaf Reppe (t.h). - Å legge trafikale forhold på is nå synes jeg er uforsvarlig.

Kommunen ber om redegjørelse

- Utbygging av gang- og sykkelvei er prioritert i Hitra kommune, derfor har vi ferdigregulert inn traseer for gang- og sykkelveier blant annet i Knarrlagsundet, selv om dette ikke dreier seg om kommunal vei, sier teknisk sjef Dag Robert Bjørshol.

I tillegg til Knarrlagsundet, foreligger det også reguleringsplaner for gang- og sykkelveier i Barman, Lervågen Fillan og Hestvika Sandstad, forteller Bjørshol.

Etter at de mottok brevet med bekymringer fra Marine Harvest lokalt, har rådmann Laila Eide Hjertø bedt om et møte med fylkeskommunen.

I brevet skriver hun at kommunen ønsker en redegjørelse for hva som blir gjort i Knarrlagsundet og en dialog om mulighetene til forbedring. Kommunen skriver også at de ønsker en befaring og ber om snarlig tilbakemelding.

Hitra kommune ønsker også en nærmere redegjørelse rundt bruplassering i Knarrlagsundet.