Kystplan har på vegne av grunneier Rørleggerteam AS søkt om å sette opp et boligbygg i Fillan sentrum. Tomta ligger innenfor reguleringsplan for Fillan sentrum, og der delvis innenfor område avsatt til almennyttige formål, delvis innenfor område avsatt til boligformål. Teknisk komite har behandlet søknaden, og flertallet i komiteen vedtok å si nei til dispensasjon fra planen. Det vises til at hensynet til reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt.