Fylkesmannen støtter Hitra kommune og opprettholder at firmaet Klipperiet Holding ikke får konsesjon over den store eiendommen kalt Hitraskogen. Det opplyser Hitrarådmannen.

Hitraskogen var den siste store skogeiendommen Statskog eide på Hitra og som statsselskapet solgte på auksjon i fjor. Salgssummen var på 1.650.000 kroner. Dette ifølge salgsoppgaven, som fulgte med konsesjonssøknaden fra firmaet.

Dette har vært en forholdsvis lang prosess, der Hitra kommunes politiske nivå først prøvde å stanse salget, men Statskog sto på sitt og la eiendommen ut for salg. Firmaet Klipperiet fikk tilslaget på høyeste bud, men fikk så avslag på konsesjonssøknaden fra Hitra kommunen. Det er klage på dette vedtaket som Fylkesmannen opprettholder.

- Kommunen har fått medhold i sin begrunnelse for å avslå konsesjonssøknaden. Det har vi fått beskjed om fra fylkesmannen i disse dager, orienterte rådmann Laila Eide Hjertø under dagens kommunestyremøte.

"Hitraskogen" består av tre større parseller, som strekker seg fra Sandstad og nord-vestover.

Hitraordfører Ole Haugen varslet tidlig at han var sterkt imot Statskogs utsalg av skogseiendommer til private investorer. Etter at selskapet Klipperiet As fikk tilslaget, har Hitra kommune brukt det virkemiddelet de har til å hindre at salget blir gjennomført: de har sagt nei til at kjøperen får konsesjon til å kjøpe eiendommen.

Begrunnelsen som ble brukt i avslaget var at aksjeselskapets formål ved oppkjøpet primært oppgis til å være investering i fast eiendom m/jaktrettigheter og skogsdrift, og at kommunen har mottatt henvendelser fra lokale bofaste drivere som er interessert i tilleggseiendom til sine bruk.

"Hitra kommune er av den formening at landbrukseiendommen primært bør eies av fysiske personer som i størst mulig grad bebor og driver sine eiendommer" het det i vedtaket.

Klipperiet påklaget avslaget.

I klagen hevder de blant annet at de to lokale interessentene ikke kan betraktes som aktive skogeiere. Det vises til at Hitra kommune avviker fra prakisen i kommuner der Statskog har solgt skog til aksjeselskaper, der disse har levert høyeste bud. Det vises også til at selskapet ønsker å utvikle en skogbruksplan for forvaltning av Hitraskogen.

- Vi vil videreføre medlemskapet i Øst-Hitra Utmarkslag og ivareta jakt og fiske på eiendommen. Vi er generelt ineressert i å ta vare på ressursene og vil drive skogbrukseiendommen, skrev selskapets adm.direktør Olav Stolpnes.