Midt-Norsk fergeallianse(Minofas) har spurt om å få et dialogmøte med politisk og administrativ ledelse i Kommunaldepartementet og Samferdselsdepartementet. Minofas har siden 2009 jobbet for å få i gang en fergeforbindelse mellom Aure og Hitra, og eies av Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne Hitra og Frøya kommuner, samt Kristiansund og Nordmøre havn IKS.

I invitasjonen argumenterer styreleder Ingunn Dolmen(ordfører i Aure), nestleder Ole Haugen(ordfører i Hitra) og forretningsfører Karin Torset for hvor viktig en fergeforbindelse mellom de to regionene vil være for å skape et større bo – og arbeidsmarked. De skriver at næringslivet - spesielt oppdrettsnæringen, står helhjertet bak fergeforbindelsen fordi det vil styrke deres konkurranseevne. En fergeforbindelse vil korte inn distansen over leia med 85 km, eller en drøy times kjøring.

Må ha fergetilskudd

Det meste er nå klart for å sette i gang, bortsett fra å få fergeforbindelsen inn i ordningen for fergetilskudd til fylkene.

- Eierkommunene i Minofas har lagt ned et betydelig arbeid for at fergeforbindelsen skal bli realisert. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for ferjeprosjektet både i Kjørsvikbugen og Laksåvika. I tillegg er det utarbeidet oppdaterte rapporter både i forhold til samfunnsøkonomi, trafikktall og investeringer/drift i regi av Møreforsking. Forutsetningen for at dette viktige samferdselstiltaket blir en realitet, er at det åpnes opp for at et nytt fergesamband Aure-Hitra blir regnet med i kriteriedata i inntektssystemet for fylkeskommunene.

I fjor fikk de hjelp fra Kommunalkomiteen på Stortinget, som ba regjeringen komme med et svar poå hvordan dette kunne gjøres.

- Et samband som omtalt, vil ikke bli realisert uten at det tas opp i ferjetilskuddsordningen. Kommuneproposisjonen omtaler ikke hvordan evt. nye ferjesamband vil påvirke ferjetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen. Komiteen ber derfor regjeringen komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse for hvordan dette kan skje, og fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omtale for hvordan nye ferjesamband påvirker ferjetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen.»

Det er dette Minofas nå vil følge opp med departementene.

- Med bakgrunn i dette, ønsker Minofas gjerne et dialogmøte med politisk ledelse og administrasjon i kommunaldepartementet, for å diskutere nærmere det handlingsrommet som finnes for å få etablert ferge Aure-Hitra innenfor inntektssystemet for fylkeskommunene. Vi mener det vil være formålstjenlig at også samferdselsdepartementet inviteres til å delta på dialogmøtet, og håper kommunaldepartementet kan bistå oss med dette. Vi vil i tillegg invitere Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner med på møtet, så snart vi har mottatt forslag til aktuelle møtedatoer fra departementet. Vi ser frem til en positiv tilbakemelding på vår forespørsel med det første, skriver de.