Sigurd Bekken har søkt om dispensasjon til å endre tomtegrensene, og fylle ut et område i sjøen på Bekken, Frøya.

Sjøområdet er regulert til småbåthavn, og søker ønsker å fylle ut og planere til sjøhustomt. På land ønsker søkeren å legge til rette for en fritidsboligtomt.

Administrasjonen mente at "utfylling i sjø og tomteendring innenfor kommunens retningslinjer bør innvilges med bakgrunn i at tiltakene ikke tilsidesetter hensynet bak plan og strandsonelovgivningen vesentlig, men at de istedet kan skape en bedre mulighet til å etablere naust og et ryddigere eierskap for eiendommene"

Forvaltningsutvalget stilte seg bak denne begrunnelsen og har gitt dispensasjon.