Privatisering

Som en del av arbeidet med å lage en plan for kommunale veier på Frøya, har driftsutvalget bedt om at det utformes kriterier for privatisering av kommunale veier. Det vil si at kommunen overlater ansvaret for veier til grunneiere og oppsittere som bruker den konkrete veien. Å få en vei i privat eie blir veldig sjeldent mottatt som noen positiv gave.

Kriterier for fortsatt å være kommunal

Administrasjonen har nå utformet et forslag til kriterier for veier som fortsatt skal ha status som kommunal vei:

- Veger fram til offentlige bygninger og anlegg

- Eksisterende kommunale veger som er regulert som offentlig veg

- Veger fram til definerte utfartssteder

- Veger fram til kirker, kirkegårder og minnesmerker

- Veger fram til industrivirksomhet

- Eksisterende kommunale veger i Øyrekka

Denne veien på Svellingen kan bli privatisert

11 veier kan bli privatisert

Rådmannen har utformet en liste over veier som faller utenfor disse kriteriene, og som dermed kan privatiseres. Disse er:

Nr. 6, Kvisten, 1.750 m (375 m fra fylkesveg og fram til pumpestasjon beholdes)

Nr. 9, Flatøya (arm – fram til tidligere eldreboliger), 82 m

Nr. 14, Hammervågen, 568 m

Nr. 22, Måsøyvalen, 830 m

Nr. 26, Dragsnes, 1.656 m

Nr. 27, Garnvik, 720 m

Nr. 28, Svellingen, 370 m

Nr. 50, Stølan (Uttian), 420 m

Nr. 56, Bua, 3.600 m

Nr. 57, Steinfjæra (Uttian), 305 m

Nr. 59, Vikasundet, 1.106 m

Disse utgjør totalt 11,4 km med vei. Det betyr at totallengden på kommunale veier blir redusert fra 49,6 til 38,2 km.

Lista viser at noen kretser/grender vil bli ekstra berørt ved en privatisering. I Stølan krets foreslås både Vikasundveien og Svellingenveien privatisert. To veier på Uttian, som leder til mange hustander, kan bli privatisert. Det samme gjelder den 1,6 km lange veien til Dragsneset. På Sør-Frøya foreslås så og si hele Kvistaveien privatisert, og hele den 3,6 kilometer veien til Bua.

Fra privat til kommunal?

Et kriterium som er lagt inn, er veier fram til definerte utfartsteder. Dette kan "berge" veiene til Kjervågsundet og til Fillingneset fra å bli privatisert. I saksframlegget nevnes også en tredje vei, til parkeringsplassen i Stutvassdalen. Denne er per i dag privat vei. Oppfølging av dette punktet kan gjøre at man i en slik prosess vil gå motsatt vei med akkurat denne veistubben: at den går fra privat til kommunal.

Veien til parkeringsplassen i Stutvassdalen er privat, men kan bli vurdert som et kommunalt ansvar.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no