Hitra Arbeiderpartis årsmøte søndag kveld laget en enstemmig uttalelse der man forventer snarlig avklaring rundt spørsmålet om bygging av Ægir Norsk Havbruksmuseum på Sandstad. Saken var senest opp til offentlig diskusjon i valgkamptider i fjor høst.

Årsmøtet i Hitra Ap hadde besøk av Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell som innledet litt om den politiske situasjonen og vekket engasjementet blant de fremmøtte.

- Mange spennende saker for øyregionens del ble fremmet og vedtatt. En av sakene var Ægir-saken. Dette er en veldig spennende og aktuell sak som Asphjell bekreftet for oss at han stiller skriftlig spørsmål om ved Stortingets spørretime nå til uka, forteller Ida Broholm i lokalpartiet.

I uttalelsen viser Hitra Arbeiderparti til at Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) tilbake i mai 2016 søkte om spesialkonsesjoner til finansiering av Norsk Havbruksmuseum på Hitra. Norsk Havbruksmuseum er tenkt å være et nasjonalt museum for havbruksnæringa slik som eksempelvis Norsk oljemuseum i Stavanger, Norsk skogmuseum i Elverum, Norsk Landbruksmuseum på Ås og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal er for sine næringer. Det er tiltenkt at stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag skal stå som innehaver av konsesjoner som skal finansiere museet og at disse konsesjonene skal kunne leies ut til næringsaktører.

Søknaden er behandlet av Fiskeridirektoratet, hvor søknaden er avslått og deretter påklaget av MiST. Søknaden har deretter ligget til behandling i Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som klagesak fra 6. juni 2017.

- Man har erfart det som et klart ønske i departementet at det skal etableres et nasjonalt havbruksmuseum. Dog oppleves det bekymringsfullt at departementet har sittet lenge på klagesaken og ikke kommet med en endelig avklaring gjennom et positivt vedtak. Hitra AP oppfordrer dermed NFD på det sterkeste om at klagesaken får sin snarlige og positive avklaring. Det er allerede på overtid å få etablert et slikt museum. Hitra AP vil også be vårt eget fylkesparti og våre stortingspolitikere om å bidra til en slik avklaring, heter det i uttalelsen.

Lokalpartiet viser også til at bransjeorganisasjonen (2002) og Nettverk fjord og kystkommuner (2011) har støttet lokaliseringan, og at etablering og lokalisering også er støttet gjennom en treparts samarbeidsavtale mellom Trondheim, Hitra og Frøya kommuner.

- I 2020 er det 50 år siden brødrene Grøntvedt, som de aller første, satte laksesmolt i sjøen i merder. Senere er dette karakterisert og anerkjent som starten på det norske havbrukseventyret, og i dag anses og anerkjennes dette som næringa som skal og må overta etter oljenæringa. Det haster dermed med en avklaring, dersom det skal være mulig å ferdigstille Ægir – norsk havbruksmuseum til 50-års jubileet, og dermed gi en verdig markering av de første pionerenes mot og innsats, skriver Hitra Ap.