Etter den store nedgangen i bestandene av laks og sjøørret, har fylkesmannen utarbeidet forslag til ny forskrift om fiske etter anadrome laksefisk(laks og sjøørret) for vassdrag i Sør-Trøndelag. Situasjonen er så alvorlig at det må gjennomføres ytterligere fangstbegrensninger både i elv og sjø for å styrke gytebestanden, skriver fylkesmannen i forslaget.

Skal være høstbart

Etter retningslinjer fra Direktoratet for naturforvaltning, er hovedregelen at det kan åpnes for fiske når det er et høstbart overskudd, og at fisketider er hovedvirkemiddelet for å nå gytebestandsmålene som kan gi et slikt overskudd. Den normale fisketiden i vassdrag er fra 1. juni-31. august, men denne sesongen kan kortes inn dersom det er nødvendig. I elver hvor det sjelden eller aldri legges frem fangststatistikk, som på Hitra og Frøya, foreslår fylkesmannen å korte inn fisketiden med én og en halv måned, fra 31.aug til 15.juli. Unntaket er Lakselva, der fisketiden reduseres til 31.juli. Her blir det fremdeles tillatt å fiske etter rømt oppdrettsfisk opp til den gamle riksveibrua, mellom 1. september og 30. november.

Frykter lakseluseffekt

Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av lakselussituasjonen må tas høyde for en ytterligere nedgang i bestandene de neste årene. Derfor reduseres døgnkvoten på laks fra to til én for alle vassdrag. Døgnkvoten på én sjøørret videreføres.

Halveres i sjøen

Også i sjøen foreslås det betydelige innskrenkninger i fisket. Fylkesmannen mener at fisketiden for kilenot må utsettes fra 7.juli til 20 juli. Dette vil gi mellom 8-10 færre effektive fiskedager og en reduksjon på 46 prosent. Men fylkesmannen ber også om at stopp av alt fiske med kilenot i de ytre kyststrøk blir vurdert. Det er fordi det her beskattes laks av blandede bestander fra mange regioner, noe det internasjonale råd for havforskning(ICES) og North atlantic salmon conservation organization(NASCO) mener ikke er bærekraftig. Fylkesmannen vil videreføre den utvidete fiskesesongen med settegarn etter oppdrettslaks, og ber om en vurdering om denne skal fremskyndes fra 1.oktober til 15.september for å gi en optimal beskatning av oppdrettslaksen.

For sjøørret blir det fangstforbud med kilenot, dorging og håndsnøre.