Dette er et leserinnlegg, signert Anne-Lise og Kåre Jon Langberg:

Åpent brev til formannskapet i Frøya kommune.

Så er vi i gang igjen med denne «farsen» på et lokaldemokrati. Når vi nå ser i avisa (på nettet) at formannskapet endelig vil se på denne saken, så vil vi på nytt protestere kraftig på det vedtaket som ble gjort i Hovedutvalget i januar i 2014 da vår private vei ble tvangspålagt navnet «Bergaveien». I fjor vår protesterte vi skriftlig i brev til kommunens saksbehandler, men ble da avfeiet med «at navnet allerede var vedtatt».

Som i fjor, så protesterer vi både på vedtak om veinavn og på saksprosedyren som er benyttet, og da særlig på at vi som veieiere ikke har blitt kontaktet og/eller informert om navneforslag(ene) før de ble vedtatt. Det henvises til «at saken har vært ute til høring» - men da må vi be om å få informasjon om når og hvordan navneforslagene var utlagt til høring. Vi kjenner ikke til at slik info har gått ut – og selv om vi som fritidsboligeiere ikke får med oss all info som kommunen og/eller andre kunngjør, så er det merkelig at ingen av våre fastboende bekjentskaper heller har fått med seg denne «høringen».

Eneste informasjonen som er mottatt, er brevet fra kommunen – datert 12.mars 2014 - om at «veinavnet er vedtatt, men dere kan aller nådigst få ha en mening om veinummeret dere er tildelt».

Vi som veieiere hadde forventet at vi ble kontaktet på skikkelig vis og at vi fikk innflytelse på navnet på veien vår. Herr Foss sitt såkalla «notat» som vi mottok fra kommunens saksbehandler som «sannhetsvitne», kan ikke sees på som annet enn et internt arbeidsdokument for navnekomiteen, og det er grenseløst uforskammet og frekt å tvangs-pålegge oss et veinavn som er fullstendig fremmed for oss. Navn er ikke en «grammatisk sak» - det er en identitet som man skal ta alvorlig og ha respekt for. Det skulle ta seg ut at «hvem som helst» skulle ta seg til rette og døype om navnene våre fordi de ikke har korrekt «genitivs form»….

Eiendommen vår er utskilt fra gården Berget – som ligg på området Berge – i Bergegrenda – og beliggende langs Bergebukta. Alle dagens kart bruker disse navnene på sted/området. Det blir da komplett uforståelig at veien skal tvangsdøypes «Bergaveien».

Veien må selvsagt få navnet BERGEVEIEN.

Når det gjeld veinummer, så er vi fortsatt uforstående til metodikken, men dette blir relativt uvesentlig i forhold til å «tvangsflytte» oss til en veiadresse vi ikke vedkjenner oss.

Vi forventer at denne saken taes opp igjen i full bredde med sikte på at våre synspunkter skal blir hørt og at det fastsettes navn som er i tråd med eiernes og innbyggernes meninger. Det kan ikke være i Frøya Kommune sin interesse at denne verkebyllen får fortsette «å lekke gørr» i lokalsamfunnet.

Med hilsen eierne av

Bergeveien 36 – Gnr. 36 bnr. 4

i Frøya kommune;

Anne-Lise og

Kåre Jon Langberg