Mannen i 20-årene med tilknytning til Frøya, jobbet i en deltidsstilling da trygdesvindelen fant sted. Det var vanskelig å greie seg økonomisk på halv lønn, så siktede oppga ikke alle arbeidstimene på meldekortene. Senere hadde han også andre jobber uten at NAV var informert.

Siktede var klar over at alt arbeid i den perioden han var arbeidsledig og fikk arbeidsledighetstrygd for, skulle meldes inn til NAV.  Han antok også at bedrageribeløpet på vel 155.000 kroner er riktig, og erkjente straffeskyld i henhold til siktelsen.

Retten la skjerpende retning vekt på at den norske trygdeordningen er basert på tillit mellom det offentlige og trygdemottakeren, og at siktede grovt har misbrukt denne tilliten. Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt på dette.

I formildende retning la retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse. Siktede er tidligere ikke straffedømt

Ved vurdering av straff for trygdebedrageri er beløpets størrelse en vesentlig faktor. Tingretten mener det er klart at det på bakgrunn av beløpets størrelse her er tale om grovt trygdebedrageri.

På denne bakgrunn ble straffen satt til fengsel i 30 dager.

Retten la til grunn at straffen uten siktedes tilståelse ville ligget på fengsel i ca 36 dager.