"Sett sjøbein" har sammenlignet årets søkertall fra Samordna opptak til marine studier, maritime studier og marint relevante fag, og fastslår at det i år var rekord-søkning til marine studier.

- Vi  synes det er spesielt kjekt å konstatere at alle de marine fagene ved UIT (Tromsø), UIN (Nordland), UIB (Bergen)  og HIÅ (Ålesund) har en sterk økning i søkere. Totalt er det en økning på 36,4 % flere søkere som har valgt følgende studier som sitt førstevalg i 2015: Fiskeri- og havbruksvitenskap (UIT) Fiskehelse (UIT og UIB) Havbruksdrift- og ledelse (UIN), Bærekraftig havbruk (UIB) og Medisinsk og Maritimt årsstudium (HIÅ), sier rådgiver i Sett Sjøbein, Silje Risholm

- Marint relevante fag, som bioteknologi, biologi, klima og miljø, Internasjonal markedsføring og matteknologi er svært viktige fag for vår næring og  vi konstaterer at også disse fagene har en solid økning med 18,1 % flere søkere enn i 2014, fortesetter hun,

Sett sjøbein

Sett Sjøbein  er et rekrutterings- og kompetansesamarbeid for marin næring, og skal bidra til å styrke sjømatnæringens konkurranseevne, ved å jobbe for å øke rekrutteringen til og heve kompetansen i næringen.

Etter initiativ fra Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN/LO) ble Sett Sjøbein opprettet i 2008, med finansiering fra Nærings - og fiskeridepartementet (NFD) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Prosjektet ble innledningsvis igangsatt og finansiert for en tre-årsperiode, mens det nå mottas midler årlig. Midlene forvaltes  innenfor de rammene som er gitt av departementet. Sett Sjøbein har to fulltidsansatte, og har lokaler i Trondheim og i Ålesund.

Sett Sjøbein skal særlig legge vekt på arbeidet rettet mot jenter i den videregående skolen.

- Fremtiden ligger i havet og det er flott at flere ungdommer vil utdanne seg  til vår næring, mener Silje Risholm i Sett Sjøbein.