Formannskapet på Hitra behandlet denne uken en sak angående tilbakebetaling av driftsmidler til viltfondet.

Kommuner med jakt på hjortevilt er pålagt å ha et viltfond, som blant annet skal brukes til  å fremme viltforvaltning, styrke kunnskap om dyrene, organisering av jakt, og dekke kommunens utgifter til ettersøk av skadd vilt.

Inntektene til viltfondet kommer fra den offentlige fellingsavgiften på hjortevilt.

Men viltfondet kan ikke brukes til å dekke drift av viltforvaltningen. Det skal dekkes av et eget kommunalt budsjett.

Brukte viltfondet til drift

I Hitra kommune har det motsatte skjedd. Her har Utmarksrådet, som er kommunens rådgivende organ for viltforvaltning, fått utbetalt et årlig beløp til drift fra viltfondet. Det har skjedd helt siden Utmarksrådet ble opprettet i 1999.

Utmarksrådet mener at driften bør finansieres av kommunalt budsjett, og at driftsmidlene som er tatt fra viltfondet, på til sammen 475.000 kroner, blir tilbakebetalt til viltfondet. Da kan pengene brukes til viltforvaltning i stedet.

Betaler bare halvparten

Rådmannens innstilling til formannskapet var å betale tilbake hele summen, og at Hitra kommune setter av 50.000 kroner i året til driftsstøtte, som utmarksrådet kan søke om.

Men politikerne mente at tilbakebetaling av 475.000 var for mye.

- Hitra kommune tilbakebetaler kr 250.000 som et skjønnsbasert beløp begrunnet i tidligere feilaktige belastninger av viltfondet, vedtok formannskapet.