Det mener Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som har skrevet et tosiders brev til UDI der konklusjonen er at kommunen og UDI bør gå i dialog for å finne en fornuftig størrelse på det kommende asylmottaket i Fillan. Fylkesmannen mener 130 personer er for mye.

- Fylkesmannen er opptatt av at Hitra kommune bør kunne bidra med å løse de nasjonale oppgavene vedrørende behov for asylmottak. Asylmottak for 130 personer synes imidlertid å være for stort, jf. de utfordringene som Hitra kommune allerede har med særdeles høy arbeidsinnvandring og sprengt kapasitet på de tjenesteområder som dette berører, heter det i brevet datert sist mandag.

Sterke protester lokalt

Som lokalavisa tidligere har skrevet, har et samlet politisk miljø på Hitra sagt nei til etablering av et mottak for inntil 130 asylsøkere i det nedlagte Hitra fjordhotell i Fillan. Argumentasjonen er blant annet kapasitetsutfordringer og korte tidsfrister. Likevel har UDI besluttet at mottaket skal være virksomt fra 15. mars.

I tirsdagens utgave av Hitra-Frøya kaller Frps Tom Skare UDIs vedtak et overgrep mot lokaldemokratiet. Senterpartiet foreslår å kjøpe bygget for å gjøre om til skole/barnehage, mens leserbrevene er flere og sterke.

Hitra kommune har overfor Fylkesmannen beskrevet utfordringene et stort asylmottak medfører innenfor barnehage, skole, språkopplæring, helsetjenester og bolig. Fylkesmannen har vurdert kommunens analyse.

-Vil gå utover tjenestetilbudet til befolkningen

- Hitra kommune beskriver vesentlige kompetanse- og kapasitetsutfordringer pga. stor arbeidsinnvandring, uavhengig av etableringen av et asylmottak. Fylkesmannen vurderer kommunens beskrivelser innenfor barnehage, skole, språkopplæring, helsetjenester og bolig som realistiske. Etableringen av et asylmottak for 130 personer vil på kort og mellom-lang sikt kunne gå ut over tjenestetilbudet til befolkningen innen disse områdene, skriver Fylkesmannen.

I sin begrunnelse, viser Fylkesmannen til den sterke befolkningsveksten både Hitra og Frøya opplever for tiden, og viser til at av Hitras ialt 4 460 innbyggere er ca. 700 arbeidsinnvandrere fra til sammen ca. 50 land.

- Godt grunnlag for å motta noen

Men Fylkesmannen mener også at Hitras erfaringer med bosetting av arbeidsinnvandrere og flyktninger, bør være et godt grunnlag for å kunne motta noen nye beboere i asylmottak.

- Antallet bør framkomme gjennom dialog med kommunen der økonomisk kompensasjon, kompetansebehov innen helse og sosialtjenesten samt språkopplæring, skole og barnehagekapasitet er viktige tema, heter det i brevet.