Firmaet ArCiCad AS har på vegne av grunneier Lena Knudsen og Stein Ola Westvold søkt om tillatelse til å rive et eksisterende industribygg og i stedet bygge to sammenhengende fritidsboliger over to etasjer med flatt tak på eiendommene.

Eksisterende næringsbygg har et bebygd areal på 151 m2 , mens de nye fritidsboligene vil ha et bebygd areal på 276 m2 (bruksareal 303 m2 ). Fritidsboligene er ikke i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen og plan- og bygningslovens bestemmelser om byggeavstand til eiendomsgrense. Det søkes derfor om dispensasjon fra disse reglene.

Området inngår i reguleringsplanen for Vorpbukta på Hemnskjela. Det ble ifølge utbygger tilbake i 2010 gitt tillatelse for bygging av fritidsbolig med to fritidsleiligheter med mønehøyde 6,85 m og to etasjer (horisontaldelt fritidsbolig) på samme tomta. Den gang kom utbygging aldri igang. Nå planlegges nybygg med flatt tak og mønehøyde lavere enn dagens industribygg.

Eier av eiendomen mot øst (Vorpnesset AS ) har samtykket til oppføring av byggverk inntil sin eiendomsgrense. Fylkesmannen har heller ingen miljø- gller naturfaglige merknader da området er regulert og avklart med tanke på byggeformål.

Området på Vorpnesset ble ifølge Snillfjord kommune på 1980-tallet tatt i bruk til industriformål knyttet til oppdrettsnæringen, hvor en stor del av arealet ble sprengt ned og planert.

- Gjennom senere dispensasjonsvedtak og reguleringsplaner, har området i dag et kombinert reguleringsformål, hvor det tillates både bolig/fritids/industri og forretningsvirksomhet, skriver kommunens saksbehandler.

- Som tiltakshaver opplyser, vil mønehøyde av planlagt bebyggelse være lavere enn eksisterende bebyggelse på eiendommen, men vil ha flatt tak, og være oppført i 2 etasjer. Slik rådmannen ser det, har området allerede bebyggelse av variertpreg, blant annet med bebyggelsen tilhørende Hemnskjel Brygger, som delvis ligger oppe på det høydedraget på Vorpnesset og er godt synlig fra Hitra og Trondheimsleia, og industrirelatert bebyggelse på ytre deler av nesset med tanker og bebyggelse av variert karakter. Det anses derfor ikke at planlagt bebyggelse vil bryte vesentlig med dagens bebyggelse i området. Ingen naboer har hatt merknader til byggets utforming, men Lerøy Midt har påpekt overfor tiltakshaver de utfordringer som ligger i å ha fritidsbebyggelsen inntil område som brukes til industriformål, men har likevel valgt å gå videre med søknaden, skriver kommunen.

Kommunestyret har delegert sin dispensasjonsmyndighet til Formannskapet, som fatter vedtak i saken. I forslag til vedtak skriver rådmannen at utbygger gis tillatelse mot at bygget får en utførelse slik at det ikke medfører branntekniske konsekvenser for eksisterende bygg på naboeiendommen . Det må også dokumenteres at framtidig havstigning og stormflo er ivaretatt.