Smøla-firmaet Nekton Havbruk AS har søkt myndighetene om å få bygge et flytende oppdrettsanlegg for produksjon av såkalt postsmolt (storsmolt) i lukket tank i sjøen. Lokaliteten Dyrvikholman ligger i Laksåvika mellom Sandstad og Forsnes. Etter det Hitra-Frøya har greid å bringe på det rene, blir dette i så fall øyregionens første lukkede oppdrettsanlegg i sjø.

Nekton Havbruk fikk i 2011 en forskningskonsesjon for utvikling av flytende lukkede oppdrettsanlegg for produksjon av stor postsmolt (200 – 800gram smolt). I 2012 ble et produktutviklingsprosjekt for tette anlegg basert på duk innvilget fra Regionalt Forskningsfond Midt Norge og med mange samarbeidspartnere, bl.a. SINTEF Fiskeri og havbruk AS, NTNU, Botngaard AS og Aqualine. I søknaden skriver selskapet produksjon av postsmolt i sjø på denne måten kan sees på som en forlengelse av et ordinært settefiskanlegg til også å omfatte tidlig sjøfase.

- Det er derfor viktig med lokalisering i nærheten av et settefiskanlegg og tilgang til settefiskanleggets kompetanse og infrastruktur. Det skal benyttes to tanker, en på Smøla og en på Hitra for å kunne krysspeile erfaring, skriver selskapet i søknaden. Planen er utsett av smolt og fremforet til omlag 500 gram før den blir flyttet til kommersielt matfiskanlegg. Det skal brukes en lukket merde som tar inn vann fra tolv meters dyp. Årlig planlagt produksjon er ca 200 tonn laks.

I 1990 satset Sten Stensen på et lukket landbasert anlegg i Bustvika på Frøya. Produksjonen ble avslutta da anlegget fikk furunkulose-bakterien, og anlegget og konsesjon ble i 1995 overlatt til Salmar. Det er også gjort tilsvarende forsøk med landbasert oppdrett på Hemnskjela.