Fosen Vind DA har lagt ut såkalt Miljø, transport- og anleggsplan med detaljplan for Hitra 2 vindkraftverk, på begrenset høring.

I følge fremdriftsplanen i dokumentet skal bygging av adkomstveier, trafotomt og riggområde starte i midten av august. Veiutbyggingen blir omfattende.

- Det nye veinettet i vindkraftverket vil få en samlet lengde på ca. 20 km. Veienes kjørebredde blir 5 meter, med noe breddeutvidelse i krappe svinger og i kryss. Total trasébredde (vei med skulder og grøfter) vil normalt være ca. 10 m. Eventuelle skjæringer og fyllinger kommer i tillegg. Denne bredden er nødvendig både i bygge- og driftsperioden grunnet store transporter ved montasje av vindturbinene i byggefasen, og mulige utskiftinger av vindturbinenes komponenter i driftsperioden. Møteplasser skal etableres med ca. 0,5 km avstand innenfor konsesjonsområdet. Det skal være fri sikt fra en møteplass til den neste. Veiene dimensjoneres for aktuell last i anleggsfasen. Veiene vil bli lagt så skånsomt som mulig i terrenget. Veien bygges opp av sprengt eller stedegen stein og avrettes med knust masse. Skjæringer vil i størst mulig grad bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette er naturlig bli dekket med stedlige løsmasser (jord og torv) og revegetert, står det i dokumentet.

Den videre fremdriftsplanen sier at bygging av internveier turbinfundamenter, kabelanlegg og bygninger starter i løpet av høsten 2017.

Montering av turbinene er planlagt våren 2019, med igangsetting samme høst.

Planen skal godkjennes av NVE før byggingen kan starte.