Rådmannen i Frøya vil planlegge 24 omsorgsboliger i år og bygge dem innen utgangen av 2017. Samtidig vil hun planlegge nytt helsehus med 20 korttidsplasser og et antall langtidsplasser på samme område som omsorgsboligene. Målet er å bygge helsehuset i 2017/2018.

Det er forslaget rådmannen legger fram for kommunestyre-politikerne i møtet torsdag 4. februar i saken om "Morgendagens omsorg", som er en videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune.

-  Det planlegges nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling med tilhørende tjenester til demente/kognitivt svekkede. De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet omsorgsboliger, foreslår rådmannen.

- Det tas sikte på at planlegging av fase 1, som består av 24 omsorgsboliger, starter i 2016 og bygging gjennomføres/fullføres i 2017.  Fase 2 planlegges samtidig med fase 1, og omfatter nytt Helsehus med 20 korttidsplasser, og et antall langtidsplasser som vurderes nærere før beslutning om antall tas. To plasser stilles til disposisjon ved palliativ behandling, observasjon, skjerming eller korttidsplass for rus/psykiatri. Helsehuset plasseres på samme område som omsorgsboligene. Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 i 2017/2018, heter det i forslag til vedtak.

Dette forslaget ble enstemmig godkjent da Hovedutvalg for drift behandlet saken tidligere i januar.

I denne omfattende helseplanen heter det også at kommunen viderefører nåværende planer for bygging av boliger i tjenesten for funksjonshemmede, og at det i samarbeid med private skal legges til rette for bygging av omsorgsboliger uten heldøgns bemanning.

Behovet på Mausund skal behandles spesielt.