Frøya Flyplass DA og NMK Frøya har planer for videre utbygging av motorsportsenteret og flyplassen (hangar) på Flatval. Plan- og byggesaksavdelingen i Frøya kommune krever at reguleringsplanen fullføres før det blir gitt ytterligere tillatelser til utbygging, og dette vil koste omlag 300.000 kroner ifølge flyplass-selskapet og motorsportklubben.

Frøya Flyplass DA skal dekke 50 prosent av kostnadene.

- Hitra kommune har fått henvendelse fra Frøya kommune om kommunen er innstilt på å dekke en andel av kostnaden da Hitra kommune har en eierandel på 20% i Frøya Flyplass DA. Frøya kommune oppgir at de er innstilt på å dekke sin andel av kostnaden. Da det er uavklarte forhold i selskapet Frøya Flyplass DA ser vi ikke at det er formålstjenlig å gå inn med økonomiske midler på nåværende tidspunkt, skrev Hitra-rådmannen til formannskapet. Her har politikerne omformulert ordlyden noe, men betydningen er den samme; Hitra vil ikke være med på å betale for utvidelser.

- Hitra kommune er av den oppfatning at slike kostnader dekkes av vertskommunen og/eller Frøya Flyplass DA og NMK Frøya, heter det i vedtaket fra Hitra formannskap. Vedtaket er enstemmig.

I søknaden fra Frøya Flyplass DA og NMK Frøya, datert 17. mars i år, heter det at både flyplassen og motorsportsenteret fører med seg stor aktivitet og det er svært viktig at man nå får på plass en reguleringsplan som omfatter de fremtidige planer for området.

- Bl.a. må en utvidelse av motorsportbanen og ikke minst utvidelse av flyplassen til 1.200 meter medtas i planen, skriver de.

950 50 030 Bjorn@hitra-froya.no