Gruppeleder i Hitra Fremskrittsparti, Tom Skare, fikk sist helg med seg årsmøtet i Sør-Trøndelag Frp på en resolusjon der fylkespartiet sier man ønsker å få etablert en bærekraftig sjøverts transportrute for sjømat fra Midt-Norge. Forslaget er basert på planene som har foreligget i flere år med utskiping av laks fra Hitra/Frøya (der også kommuner og havner i Nord-Trøndelag nå er innkoplet) til kontinentet, og der den samme fraktruta kan brukes til annen last på returen til Norge.

- Saken sendes nå over til stortingsgruppa for videre oppfølging, samt at vi jobber videre opp både mot Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet med denne saken. Jeg håper vi kan finne en god løsning på statlig medfinansiering av båtruten i en oppstartfase, spesielt rettet mot returlast. Dette finnes det muligheter for og jeg mener dette vil bidra til en bærekraftig laksetransport til kontinentet og bedret trafikksikkerhet langs bl.a. FV714, sier Skare til lokalavisa.

Tom Skare, gruppeleder i Hitra Frp, har fått fylkespartiet med på en uttalelse der man ber staten om å engasjere seg enda mer for å få i stand en sjøverts rute fraa Midt-Norge til kontintentet

Havbruksvekst og trafikksikkerhet

Resolusjonsforslaget til Skare, og som årsmøtet enstemmig vedtok, viser til at Hitra og Frøya for tida opplever stor vekst innenfor havbruk med en årlig gjennomsnittlig produksjonsvekst på ca. 18.000 tonn i tidsperioden 2003 -2014.

- Store investeringer foretas i Øyregionen for å absorbere veksten samt forventet fremtidig vekst, dette både gjennom kompetanseoppbygging (Blått kompetansesenter på Frøya) og i nye fabrikketableringer (Jøsnøya på Hitra). Øyregionen er en av de mest vellykkede oppdrettsregionene i Norge pr. dags dato når det gjelder vekst/ nyetableringer innen havbruk, heter det i bakgrunnen for uttalelsen. I den vedtatte uttalelsen viser partiet også til ulykkesfrekvensen langs Fv. 714.

- I den samme tidsperioden ble det registrert i regionen Hitra- Frøya og Snillfjord 282 politirapporterte trafikkulykker med til sammen 392 skadde/ drepte. Bare i løpet av desember 2015 og januar 2016 ble det registrert to nye dødsulykker med til sammen tre drepte, i alderen fra 18 til 37 år, på hovedfartsåren Fv 714 ut/inn av regionen. I erkjennelsen av at økt biltrafikk i forbindelse med økt aktivitet medfører økte faremoment på veinettet har Hitra kommune sammen med Kristiansund og Nordmøre havn etablert Hitra Kysthavn som er tilrettelagt for overføring av gods fra hjul til kjøl. Dette helt i tråd med nasjonale føringer og målsettinger, skriver partiet.

- Alvorlige ulykkesbilder kan medføre slitasje på lokalsamfunnene

Skare vil ikke kople økt havbruksaktivitet med økt trafikkfare direkte, men er redd stadige ulykker og problemer for tungtransporten kan tære på lokalsamfunnenes tålmodighet.

- På sikt kan alvorlige ulykkesbilder medføre slitasje på lokalsamfunnene som i sum kan tilvirke manglende lokalpolitisk ønske om etableringer innenfor næringen, hvilket kan stå i motstrid til en nasjonal målsetting om femdoblet produksjon innenfor havbruk frem mot 2050. Båtrute langs kysten som avlaster veinettet og virker positivt på ulykkesbildet virker dermed på sikt som en forutsetning for økt produksjon. Staten bør dermed erkjenne sitt samfunnsansvar og aktivt bidra sammen med Kysthavnalliansen til å få båtruten etablert snarest. Kysthavnalliansen samvirker også med Norges Lastbileierforbund i sine bestrebelser, skriver partiet.

Ber staten engasjere seg aktivt

Sør-Trøndelag Fremskrittsparti ber nå om at staten via Samferdselsdepartementet/ Fiskeridepartementet aktivt engasjerer seg sammen med Kysthavnalliansen, for å få etablert en bærekraftig sjøverts transportrute som skissert av Kysthavnalliansens mulighetsstudie.

- Dette for å sikre en fremtidig ønsket vekst innen Havbrukssektoren samtidig som mulighetene for ulykker på veinettet reduseres, begge deler forankret i nasjonale målsettinger. Begrunnelsen for et aktivt samarbeid med Kysthavnalliansen er det engasjementet som er fremvist, samt den erfaringsbasen/ dokumentasjonen alliansen gjennom de siste årene har opparbeidet gjennom sine utredninger, heter det i uttalelsen som er oversendt stortingsgruppa.