Kapellangården, eller Hitra nye kapellanbolig, som er det offisielle navnet, har i lengre tid stått tom.

Bygningene er også preget av noe forfall, blant annet har mye maling flasset av treveggene.

Flere har stilt spørsmål om kapellangården og dens framtid. En av disse er lokalpolitiker Per Ervik (Pp) som ikke synes kapellangården er noen fryd for øyet slik den framstår i dag.

- Dette synes jeg er frustrerende. Kapellangården ligger sentralt ved fv. 714 på Sandstad. Vi kan ikke være bekjent av en slik kapellangård. Bygningene kan ikke bli stående og bare råtne opp i alles åsyn, mener Ervik som understreker at dette ikke er kommunens som eier bygningen.

Presteboligordningen

Det er Opplysningsvesenets fond (Ovf) som har ansvaret for kapellangården.

Bakgrunnen for ordningen med statlige presteboliger skyldes at kirkeavdelingen i Kulturdepartementet mener kirken trenger presteboliger i en del lokalsamfunn der det ellers er vanskelig å rekruttere prester.

Opplysningsvesenets fond forvalter bygningsmassen, og har i dag et betydelige antall prestegårder og presteboliger. Mange av disse har også stor kulturhistorisk verdi.

Vil selge

Lokalavisa har kontaktet Opplysningsvesenets fond med spørsmål om det foreligger noen planer for kapellanboligen på Sandstad, og om det eventuelt er aktuelt å pusse opp gården.

Seniorrådgiver Terje Skaug opplyser at i Opplysningsvesenets fond har bestemt seg for å selge kapellangården.

- Det gjøres nå forberedelser for å få eiendommen solgt, og vi har nylig hatt en befaring på eiendommen, forteller Skaug

Han forklarer at før salg må det til en deling slik at man får passende avgrensning av tomt som skal følge med.

- Dette vil ta noe tid, men vi har håp om at vi kan få gjennomført hele prosessen i løpet av året, forteller seniorrådgiver Terje Skaug i Opplysningsvesenets fond.

Bygningene er i dag også preget av noe forfall, blant annet har mye maling flasset av treveggene.

Sorenskrivergård

Ifølge Hitraboka av Sverre R. Utseth, fikk Opplysningsvesenets fond skjøte på gården i 1915.

Den ble da brukt som sorenskrivergård. Etter at Hitra sorenskriveri ble nedlagt i 1959, ble husene på gården bosted for residerende kapellan.

Fakta om Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond (Ovf) ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer.

I 2014 ble disse verdiene beregnet til 2,7 milliarder etter tilskudd og gjeld.

Ovfs virksomhet skal drives til markedsmessige betingelser og komme Den norske kirke til gode. Dette er fondets formål og skal være retningsgivende for alle strategiske og forretningsmessige vurderinger som gjøres ved forvaltningen.

I dag er Ovf blant landets største grunneiere arealmessig. Fondet og datterselskapene forvalter i dag presteboliger, andre bygninger, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter, landbruksarealer og verdipapirer. Disse verdiene gir inntekter som brukes til å gi pengestøtte til ulike kirkelige formål.

Etter at boplikten for prester opphørte 01.09.2015 vil det å holde og vedlikeholde presteboliger fortsatt være en viktig oppgave for Ovf.

926 00 483 Terje.Sandstad@hitra-froya.no