Hitra-rådmann Laila Eide Hjertø la denne uka fram sitt forslag til handlingsplan for 2018- 2021 og budsjettforslag for 2018.

- Hitra kommune får også i statsbudsjettet i år større økninger i utgifter enn i inntekter. I tillegg risikerer kommunen å miste inntektsmuligheter gjennom endringer i eiendomsskatten og ved at Stortingets vedtak om arealavgift på laks ikke vil bli gjennomført. Dersom dette står seg vil det bli en meget krevende budsjetthåndtering utover høsten/vinteren, skriver rådmannen i en pressemelding.

I stikkordsform ser administrasjonen for seg disse hovedpunktene:

Gebyrer

*Gebyrene innenfor vann- og avløp økes med henholdsvis 6,4% og 5,2% i 2018 på grunn av økte kapitalkostnader og driftskostnader.

*Byggesaksgebyr økes med 10% , mens feiegebyr holdes uendret.

*Andre gebyr økes for øvrig med 2,5% som er beregnet pris og lønnsvekst.

Driftsbudsjettene

* Økte kostnader til digitalisering / digitale tjenester med kr. 1,5 mill.

* Endringer i skole og barnehage med helårseffekt for utvidelsen av Fillan barnehage og klassedeling ved Knarrlagsund oppvekstsenter er inntatt.

* Styrking av bemanningen ved Kvenvær oppvekstsenter med 1 barne- og ungdomsarbeiderstilling.

* Økning i bruk av økonomisk sosialhjelp – flere trenger supplerende økonomisk hjelp i hverdagen.

* Kommunen viderefører foreløpig nytt rustilbud sammen med DalPro.

* Helse og omsorgssektoren vil i tillegg ha spesielt fokus på sosiale ytelser og barns vilkår i lite bemidlede familier, samt velferdsteknologi for aktivt å møte sterk økning i antall (gamle) eldre i planperioden.

* Pålagte HMS-tiltak for brannpersonell og feiere gjennomføres med økte kostnader på kr. 600 000,-. Opplæring av brannpersonell pålagt ved lovkrav med en kostnad på kr. 350 000,-.

* Økt tilskudd til kirken (Hitra kirkelige fellesråd) med kr 400.000,-

* Styrking av ungdomsbasen med 100% stilling (omgjort kulturskolestilling).

Investeringer

De største investeringene som foreslås av rådmannen er:

*Personalfløy Fillan skole, kr 30 mill. (Anslag) (2018 og 2019)

*Personalfløy Barman skole, kr 8,1 mill. (2018)

*Brannstasjon, kr 15 mill. (Anslag)(2018 og 2019)