Mens en av dem har skiftet stil 20 ganger, er den andre mer sikker i sin stil