Nord- og Sør-Trøndelag har vedtatt å ha som mål å slå seg sammen, og har sendt den såkalte Trøndelagsutredningen og intensjonsplan for sammenslåing ut på høring.

Orkdalsregionen, der Hitra og Frøya er medlemskommuner, sier i sin uttalelse at de er positive til sammenslåing, men kritisk til at fylkeskommunens administrasjon, og Fylkesmannen flyttes fra Trondheim til Steinkjer.

- Etter Orkdalsregionens oppfatning skal en sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene være med å bygge oppunder en motmakt mot sentralmakten i Oslo. Det naturlig midtpunktet i det nye fylket er Trondheim, og Orkdalsregionen er skeptisk til at viktige administrative funksjoner blir lagt til Steinkjer. Selv om vi arealmessig blir av de største fylkene i landet, så er det andre elementer som må være på plass for at vi skal få den rettmessige og styrkede betydningen vi mener vi fortjener her i Trøndelag. Skal den nye regionen bli en kraftfull enhet er det avgjørende at vi hegner om Trondheim som det naturlige maktsentrum for det nye fylket. Med å flytte fylkesadministrasjonen, og Fylkesmannen til Steinkjer, er vi redd for at dette svekker Trondheim som regionmidtpunkt i forhold til sentralmakten.

Orkdalsregionen legger også vekt på at de har et nært samarbeid med flere kommuner i Nordmøre og at flere av disse vurdere å slå seg sammen med Trøndelag.

- Orkdalsregionen mener med bakgrunn i dette at det er uheldig at makten i det nye Trøndelag konsentreres langs aksen Trondheim-Steinkjer, heter det i uttalelsen.

Orkdalsregionen ønsker en felles høringsuttalelse fra alle medlemskommunene, som skal være klar før fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag skal ta en endelig avgjørelse i slutte av april.

- Dreier fokus vekk fra havbruket

Hitra kommunestyre behandlet saken i siste møte, og vil levere denne høringsuttalelsen i tillegg til Orkdalsregionens:

- Det knytter seg store forventninger til at kysten av Trøndelag og Nordmøre i samarbeid med SINTEF og NTNU skal øke produksjonen av mat til verdens befolkning. Det forskes på og utvikles nye biomarine ressurser og en av de blå næringene som det forventes størst vekst i fram mot 2050 er havbruk. Øyregionen i Trøndelag har satset mye på å legge til rette for etablering av nye marine bedrifter i fylket, og ser det ikke som positivt at makten i det nye fylket flyttes og dermed dreier fokus vekk fra det som har størst betydning for Midt-Norge. I høringsdokumentet brukes det mange argumenter om fylkeskommunen som regional utvikler, og det hevdes å bli lagt vekt på regional balanse. Med forslaget som nå foreligger med Steinkjer som administrasjonssenter og flytting av Fylkesmann, så synes det heller grunn til å framheve den regionale ubalansen som dette fører til. Å underkjenne Trondheims naturlige rolle og status i denne sammenheng, synes for øvrig søkt og lite tjenlig for det man ønsker å oppnå vis a vis Oslo og andre regioner.

Ønsker Nordmøre velkommen

- Hvis man i tillegg ser den ekstra skjevheten som oppstår i forhold til de vestlige deler av det nye fylket, kysten og Øyregion, så gir det foreliggende forslag ekstra grunn til bekymring. Dette burde også vært prioritert sterkere på den måten at innbyggere og næringsliv på Nordmøre hadde følt seg mer velkommen som likeverdige deltakere i sammenslåingen. Sistnevnte fordi det blir stilt spørsmål ved dette i debatten som nå pågår på Nordmøre. I tillegg er det slik at Hitra kommune vurderer Nordmørsregion som svært interessant i forhold til regional utvikling og de marine og maritime næringer. Hitra kommune vil derfor be om at Nordmøre offisielt blir ønsket velkommen som likeverdig del av et nytt Trøndelag så snart som mulig.

Vil ha statlige arbeids-plasser til Øyregionen

- I høringsdokumentet vektlegges betydningen av statlige arbeidsplasser. Dette er en viktig erkjennelse, men som burde gitt grunn til større ambisjoner også på vegne av andre deler av det nye fylket. Både Hitra og Frøya har eksempelvis bare 1,5% av sysselsettingen fra statlige arbeidsplasser. Hadde man for eksempel hatt tilsvarende landsgjennomsnittet på 11%, så betyr det omregnet hele 500 slike arbeidsplasser. Det burde være fullt mulig for et nytt og sammenslått fylke å legge noen av de enklere administrative funksjoner for eksempel til Øyregion, dersom viljen var tilstede. Dette ville gitt bedre balanse, og det ville gjort vår del av fylket mer attraktiv og mindre sårbar. Hitra kommune ber derfor om at dette vektlegges i det videre arbeid med sammenslåingen til et nytt og større fylke.