Fillan og omegn grunneierlag reagerer på TrønderEnergi Nett AS sin måte å gjennomføre linjerydding på.

Misfornøyd med opptreden

Linjeryddingen ble behandlet som sak under årsmøtet til Fillan og omegn grunneierlag i midten av mars. Leder for Fillan og omegn grunneierlag, Lars Peder Hammerstad forteller at det under årsmøtet ble fremmet en tydelig sterk misnøye blant grunneierne på at TrønderEnergi Nett hadde neglisjert å informere om linjeryddingen, og hvordan arbeidet med skogryddingen har blitt utført.

-Fillan og omegn grunneierlag har forståelse for behovet for linjerydding, for å kunne sikre stabil og sikker leveranse av elektrisk kraft til innbyggerne. Denne henvendelsen har ingenting med TrønderEnergi Nett sitt eneansvar som leverandør av kraft, men med selskapets opptreden i lokalsamfunnet på Hitra, sier Lars Peder Hammerstad.

- Varslingsrutiner ikke fulgt

Grunneierlaget bemerker at TrønderEnergi Nett sine egne retningslinjer for hvordan ryddingen skal foregå og hvordan grunneierne skal informeres i denne sammenhengen, er veldig tydelig og oppklarende.

- Det som er utfordringen for grunneierne i Fillan og omegn grunneierlag er at TrønderEnergi Nett har valgt å overse sine egne retningslinjer når det gjelder opptreden og informasjon til grunneierne før, under og etter linjeryddingen.

Første lenge etter at TrønderEnergi Nett hadde igangsatt linjeryddingen ble det annonsert om vedlikeholdsarbeidet i lokalavisa Hitra-Frøya, i følge Hammerstad.

- Selve ryddingen avstedkom med personell som ikke kunne formidle på norsk hva som foregikk. Dette i seg selv skapte blant enkelte frykt og utrygghet.

Andre steder har personellet, uten at grunneiere var informert eller forspurt, kjørt på dyrkamark med bil og lagd dype kjørespor med ødelagt eng som resultat. Hogstavfall ble også liggende igjen på enga, forteller Hammerstad.

Umulig å hente ut virke

”Kvist, greiner og nyttbart virke (ved) er grunneiers eiendom og legges i haug på hensiktsmessig sted på eiendommen”, skriver TrønderEnergi til informasjon om linjerydding på sin egen nettside.

- Selve ryddingen i utmarka har skjedd på en slik måte at det for en stor del er umulig å hente ut virke fra ryddingen. Andre steder er skogen bare felt og forlatt, sier en oppgitt Lars Peder.

Tilbake står sinte, fortvilte og frustrerte grunneiere med store og til dels håpløse oppryddingsoppgaver foran seg, i følge grunneierlagslederen.

Vil ha oppklarende tilbakemelding

- Dersom dette er fremgangsmåten til TrønderEnergi Nett i framtida, vil selskapets omdømme bli fullstendig nedbrutt, sier Lars Peder Hammerstad avslutningsvis.

- Framgangsmåten er både arrogant og ødeleggende for videre samhandling med grunneierne. Nå ønsker Fillan og omegn grunneierlag en oppklarende tilbakemelding i fra TrønderEnergi Nett og tilbakemelding på hva selskapet vil gjøre for å rydde opp i situasjonen.

TrønderEnergi Nett beklager hvordan linjeryddingen på Fillan har blitt utført og redegjør for klagen i fra grunneierlaget. Illustrasjons

Beklager hvordan linjeryddingen har blitt utført

Slik redegjør TrønderEnergi Nett for klagen i fra grunneierlaget.

Skog og miljøforvalter i TrønderEnergi Nett AS, Jon Anders Krokann beklager hvordan linjeryddingen på Fillan har blitt utført. Videre sier han i en e-post at de gjerne vil redegjøre for punktene grunneierlaget trekker fram:

· Manglende varsling i forkant av rydding

Trønderenergi Nett sendte i forkant av ryddingen ut ca. 750 varslingsbrev til berørte grunneiere på Hitra. Vi benyttet posten til dette arbeidet, og grunnet en feil hos posten kom anslagsvis halvparten av brevene i retur med adressat ukjent. Da vi ble gjort oppmerksom på dette rykket vi inn annonse i lokalavisen. Vi jobber nå med en løsning hvor vi i tillegg til å sende brev i forkant, også vil sende SMS i rimelig tid før ryddingen er tiltenkt slik at vi sikrer oss at grunneier er informert om at vi utfører rydding.

· Språk på mannskapene

Vi har åpnet for bruk av utenlandsk arbeidskraft, men forutsetningen for dette er at det skal være norsktalende personell tilgjengelig på hvert arbeidslag som kan kommunisere med grunneiere og naboer. Vi er gjort oppmerksom på at dette ikke alltid har vært tilfelle hos vår leverandør, og jobber opp mot vår leverandør for å sikre at de oppfyller dette kravet. Til deres informasjon vil ny kontrakt gjelde fra nyttår, hvor det vil være krav til bruk av utelukkende norsk/svensk-talende personell.

· Opprydding og håndtering av kvist

Kvist skal ikke ligge igjen på eng. I slike tilfeller ber vi om å få tilbakemelding slik at vi kan fjerne dette. Hva gjelder virke for øvrig er virkesverdien erstattes gjennom engangserstatning ved bygging av ledningen, og Trønderenergi Nett har ingen plikt til å legge til rette for at grunneiere skal kunne hente ut virket, ei heller sørge for fjerning av virke. Vi tilstreber å kviste opp drivverdig virke så dette kan hentes ut av de som er interessert, men dette er ikke mulig i alle tilfeller. Stubbehøyde skal normalt ikke overstige 10 cm.

Jon Anders Krokann forteller avslutningsvis at de er i gang med å evaluere prosessen på Hitra. - Grunneierlagets synspunkter tar vi inn i avgjørelsen for hvordan vi skal legge opp arbeidet videre.