For Frøya-ordfører Berit Flåmo og Hitra-ordfører Ole L.Haugen er ikke på besøk hos Trondheims-ordfører Rita Ottervik bare for å spisesmaksprøver og ha det gøy under Trøndersk Matfestival.

I tillegg til litt kokkelering foran publikum på torget iTrondheim, har de tre ordførerne nemlig forsikret hverandre om at Frøya, Hitraog Trondheim har en intensjon om å utvikle og konkretisere samarbeidet mellomde tre kommunene.

Signerte intensjonsavtale

Gjennom intensjonsavtalensom ble signert i formiddag, bekrefter partene at de ”er i kontakt medhverandre med den hensikt å komme fram til en avtale om et utviklet ogkonkretisert samarbeid mellom de tre kommunene”.

Bakgrunnen er det samarbeidetsom er utviklet i tilknytning til fiskeri- og oppdrettsnæringa gjennom fellesstand og markedsføring under Aqua Nor og Nor Fishing. I tillegg har det værtkontakt mellom partene i tilknytning til næringsutvikling og andreutviklingsprosesser.

Dette vil de samarbeide om

Disse tiltakene har Frøya, Hitra og Trondheim lagt inn i intensjonsavtalen:

1. Videreutviklesamarbeidet som er i gangsatt i tilknytning til fiskeri- og oppdrettsmessene iTrondheim. Synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommuneneFrøya og Hitra og messebyen og landsdelshovedstaden Trondheim, og på den måtenå posisjonere både kommunene og regionen som hovedsete for utviklinga av norskoppdrettsnæring.

2. Utredesamarbeid i tilknytning til det planlagte kultur-og kompetansesenteret påSistranda, og Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra. Som sammen med bl.atilsvarende kultur-og kompetanseinstitusjoner i Trondheim skal åpne forgjensidig bruk, profilering og formidling av kommunene og regionen innenfor enrekke områder gjennom bl.a interaktiv kommunikasjonsstrategi.

3. Utredegjensidig bruk av nettverk mot og mellom næringsliv, kulturinstitusjoner,festivaler og kulturbasert næringsutvikling, kunnskaps- ogkompetanseinstitusjoner.

4. Utrede muligeutviklingsprosjekter innenfor områdene:

a. Mat

b. Reiseliv

c. Kultur ogfrivillighet

5. Utredemuligheten for kunnskapsutveksling og samarbeid innenfor kommunenesvirksomhetsområder.

Kommunene har satt seg som mål å komme fram til en endeligog bindende avtale om samarbeid innen et halvt år.

F.v. Rita Ottervik, Ole Haugen og Berit Flåmo (Foto: Carl-Erik Eriksson)
Trønders Matfestival startet i Trondheim i dag. (Foto: Carl-Erik Eriksson)