Finansdepartementet foreslår å legge den kommunale skatteoppkreverfunksjonen til den statlige Skatteetaten. Det vil blant annet gi stordriftsfordeler, mener departementet, som har sendt foralget ut på høring til landets kommuner.

Men rådmannen på Hitra fraråder en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen, som i dag har to ansatte, og betjener både Hitra og Frøya.

Formannskapet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling i formannskapsmøtet tirsdag.

- Regjeringen tar bort kommunale oppgaver

- Det er en dårlig inngang til kommunereformen, der regjeringen lokker med nye oppgaver til kommunene. I stedet tar de bort oppgaver, og går mer mot sentralisering, mente ordfører Ole Haugen.

Dette er innstillingen som ble vedtatt, og som til slutt skal behandles av kommunestyret:

Hitra kommunestyre fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016.

Hitra kommune mener dagens løsning gir de beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering. Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

Hitra kommune mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering når lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Hitra kommune organisert under kemnerkontoret i Orkdalsregionen har selv best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder.