Håper på ny vei og ny bru innen 2020

Prosjekteringsleder på Lakseveien Fv. 714, Roar Marius Lindstad fra Statens vegvesen, var torsdag på Hitra for å orientere ulike samferdselsinstanser om status på det store utbyggingsprosjektet. Flere tunneler og veistrekninger er som kjent utbedret (f.eks. Valslagstunnellen, Fenestunnelen og Ulvstubakken), og et større er underveis (bruer og tunneler i Snilldalen). Mens det ennå gjenstår et par særdeles store og viktige prosjekter før Lakseveien-prosjektet er i mål; ny vei forbi Krokstadøra og den store brua og tunnelen som skal sikre ny forbindelse over Åstfjorden.

- Når vi er i mål, er totalt cirka 12 kilometer spart inn, hvorav nesten halvparten er biten rundt Åstfjorden, sa Lindstad til møtet bestående av representanter fra kommunene, lakseselskapene, bilbergere, Mesta, politiet og ulike avdelinger i veivesenet.

- Veldig godt forberedt

Prosjekteringslederen gikk gjennom status for planleggingen av disse siste store prosjektene, som ennå begge trenger finansiering og godkjenning fra veieier fylkeskommunen før spaden stikkes i jorda. Men Lindstad forteller at veivesenet, fylkeskommunen og konsulentselskapene som bidrar, er veldig godt forberedt når godkjenningen forhåpentlig kommer til våren.

- Hvis vi kommer i gang i 2017, som vi håper og tror, er Åstfjordenkryssingen forhåpentlig ferdig innen utgangen av 2019. Vi beregner 2,5 års byggetid, forteller Lindstad. Og plansjene for framdrift, viser at også prosjektet ny vei forbi Krokstadøra etter planen står ferdig samme høst. Altså at begge disse store prosjektene åpner for trafikk før vi starter på 2020.

Prosjekteringsleder på Lakseveien Fv. 714, Roar Marius Lindstad fra Statens vegvesen Foto: Rune Eian/Statens vegvesen

Hånd i hånd

Statens vegvesens prosjekteringsleder håper de får muligheten til å bygge ut disse prosjektene samtidig, også med tanke på å kunne utnytte både arbeidsfolk og steinmasser mellom dem.

- Vi vet ennå ikke om nyveien og nybrua vil gå hånd i hånd, men ser helt klare fordeler ved at dette blir én stor entreprise. Vi skal være klar trykke på knappen og få prosjektet ut på Doffin (anbud, red. anm.) så snart fylkeskommunen gir klarsignal for det. Vi skal ha konkurransegrunnlaget klart sommeren 2017 med mulig utlysning sommeren 17. Men det er selvsagt forutsatt at man får på plass stortingsbehandling av bompengeproposisjonen på vårparten neste år, sier Lindstad.

Detaljene

Lindstad forteller at prøve-pælinga som i sommer og høst er gjort i og ved Åstfjorden ga gode resultater; det lar seg gjøre å bygge bru. Nå jobbes det med videre detalj-planlegging, blant annet plassering av de ulike bru-aksene. En utfordring blir f.eks. å støpe bru over dagens Fv. 714-trase i Åstfjorden. Veien må antakelig periodevis stenges, da man ikke har lov til å støpe bru over trafikert vei. Men her skal veivesenet i dialog med næringslivet, slik man gjorde da Lakselv-brua ved Fillan ble stengt i vinter.

Åstfjordkryssingen blir en strekning på 5,4 km, med tunneler (Mjønes 800 m, Slørdalstunnelen 2,6 km) i begge ender av brua, som blir ei 725 meter lang stålkassebru med stigning på ca 5%. Totalt vil denne veien forkorte Lakseveien med nesten 6 km.

Ny vei utenom Krokstadøra vil bl.a. bestå av Bergselvbrua (148 meter), Åøybrua (47m), Åliatunnelen (80 m) og cirka 3,7 km ny vei i dagen. Totalt vil denne veien forkorte Lakseveien med ca 3,7 km.

Bilister som passerer Krokstadøra, ser at det er påbegynt veiarbeid også her. Dette skal bli ny bru over elva og etterhvert den nye tilførselsveien til Krokstadøra. Veivesenet har fått forskuttert penger for å fjerne skog fra den kommende traseen og tilrettelegge strøm- og nettkabler som blir berørt av veiutbygginga. Denne tilførselsveien blir grei å ha når veibyggingen begynner oppe i lia.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no