Hitra kommunestyre har vedtatt at Herøy vannverk etableres som nytt privat vannverk på Herøya ved Fjellværøya. Det private vannverket gis mulighet til å kjøpe vann over felles måler på samme vilkår som de vannverk som har denne leveringsavtale med Hitra kommune i dag.

Herøy vannverk underlegges forøvrig det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.

- Dette under vilkår at Herøy vannverk godkjennes av Mattilsynet, og underlegges samme oppfølging og krav til drift av ledningsnett og dokumentasjon som andre godkjenningspliktige vannverk har etter gjeldende lov og forskrifter. Vannverket gir alle eiendommer i forsyningsområdet rett til å tilknytte seg etablert vannforsyningsnett, med en tilknytningskostnad som fordeles etter utbyggingskostnad, heter det i vedtaket.