Regjeringen ønsker sammenslåing av kommuner i Norge. Og aller helst skal dette skje frivillig. Derfor lokker regjeringen også med "million-gaver" til de kommune som velger å slå seg sammen.

Spørsmålet har også vært drøftet lokalt på Hitra og Frøya - uten at man har landet på et forslag som alle kan godta.

Frøya Høyre stiller seg positiv til kommunereformen, men er opptatt av at innbyggerne får si sitt.

I et leserinnlegg i lokalavisa mener leder i Frøya Høyre, Espen Håvard Hauan at næringsstrukturen i regionen tilsier at det er på tide med en revisjon av kommunegrensene.- Næringsaktørene stiller store krav til profesjonalitet i den kommunale forvaltningen. Både Frøya og Hitra har et kraftig næringsliv, som gjennom de siste tiårene har ekspandert voldsomt. Motoren er selvsagt havbruksnæringa, og spesielt fiskeoppdrett. Men også i tilstøtende næringer vokser det. Vi i Frøya Høyre tror en kommunesammenslåing vil gi den lokale offentlige forvaltningen tilstrekkelig tyngde til å hjelpe næringslivet til å styrkes ytterligere, utaler Hauan.

Her er Espen Håvard Hauan sitt innlegg om kommunesammenlåing i sin helhet:

For en tid siden gikk regjeringen v/kommunalminister Jan Tore Sanner langt i å antyde at en reformering av kommune- og fylkeskommunestruktur er nært forestående. Debatten er i full gang i mange kommuner. Noen er positive, andre er svært negative. Frøya Høyre har som utgangspunkt en positiv holdning til kommunereformen.

På Frøya og Hitra er det, som mange andre steder, en viss motstand mot kommunesammenslåing. Naturlig nok. Navnet på kommunen, samt dens avgrensninger, er en ikke ubetydelig del av identiteten vår. Og i Frøya kommune er vi frøyværinger, mausundværinger, sulværinger, bogøyværinger, sørburøyværinger etc. Selv om vi skulle være en del av en større administrativ region, tror jeg ikke vi mister identiteten vår, slik mange frykter.

Siden siste kommunereform har det skjedd mye. Bilen er blitt allemannseie, vi har både fått ferge- og nå veiforbindelse med fastlandet, mennesket har gått på månen, det er installert telefon i hvert hjem (nå også i hver lomme) og øysamfunnene våre har gjennomgått en formidabel utvikling.  Fra å være to øykommuner preget av fraflytning og bortfall av det næringsgrunnlaget som fiskeriene har utgjort, blomstrer det nå igjen i vårt fagre øyrike. Men den grunnleggende strukturen i vårt nærmeste forvaltningsorgan, kommunene, har kanskje ikke utviklet seg i takt med resten av samfunnet. Norge har pr. i dag 428 kommuner. Det er flere enn Sverige og Danmark har til sammen. Dagens struktur fører til sentralisering, fordi at mange av oppgavene blir for store for kommunene, og løftes dermed opp til fylkeskommunalt og statlig nivå.

Jeg noterer meg at det hittil er Arbeiderpartiet v/ordførerne på Hitra og Frøya som først var fremme i media og uttrykte sin motstand mot tvungen kommunesammenslåing. Og selv om vi utgjør posisjonen i kommunestyret i Frøya sammen med AP, forstår vi at det ligger rødgrønne rikspolitiske føringer til grunn for dette oppropet – og bebreider ikke fru Ordfører for det.

Det snakkes vidt og bredt om et sterkere interkommunalt samarbeid mellom Frøya og Hitra. Interkommunale samarbeid ser vel og bra ut på papiret, men i realiteten flytter man makt fra politikerne til oppnevnte styrer og administrasjoner i de interkommunale selskapene. Så selv om man på papiret effektiviserer – ender man i noen tilfeller opp med enda et ledd – og dermed en ytterligere byråkratisering.

Og det er heller ikke få forsøk på interkommunale samarbeid mellom Hitra og Frøya som har strandet, som følge av at man kanskje ikke har et omforent bilde av hvor man vil, og hvordan samarbeidet skal styres, drives og utvikles. Når det gjelder helse og omsorg, oppvekst og utdanning, kommunikasjon og kultur tror vi i Frøya Høyre at regionen vil nyte godt av å knyttes enda tettere sammen.

Siden vi fikk fastlandsforbindelsen på plass i hhv. 1992/1994 og 2000 har innbyggerne på Frøya og Hitra blitt stadig tettere knyttet sammen. Jeg har mange flotte kolleger som bor på Hitra og jobber på Frøya, og jeg kjenner mange som reiser motsatt vei på morran og ettermiddagen. Avstanden mellom ytterpunktene i kommunen (Forsnes og Halten) er som en dagsreise å regne, men avstanden mellom kommunesentrene er en knapp halvtime, når man følger dagens trasé om Kjerringvåg. Med ny bru over Dolmsundet kjører man mellom Fillan og Sistranda på ca. 20-25 minutter.

Næringsstrukturen i regionen tilsier også at det er på tide med en revisjon av kommunegrensene. Næringsaktørene stiller store krav til profesjonalitet i den kommunale forvaltningen. Både Frøya og Hitra har et kraftig næringsliv, som gjennom de siste tiårene har ekspandert voldsomt. Motoren er selvsagt havbruksnæringa, og spesielt fiskeoppdrett. Men også i tilstøtende næringer vokser det. Vi i Frøya Høyre tror en kommunesammenslåing vil gi den lokale offentlige forvaltningen tilstrekkelig tyngde til å hjelpe næringslivet til å styrkes ytterligere.

Noe som er viktig å ta med seg i debatten videre, er diskusjonen rundt øyrekka utenfor Frøya. Etter manges oppfatning er dette selve perlekjedet i samlingen av våre mange øyer, holmer og skjær. Det er i fellesskapets interesse å sørge for en livskraftig bosetting her ute, fra Sula i sør til Sørburøy i nord. I en eventuell prosess omkring kommunesammenslåing kommer nok dette til å bli en viktig faktor for mange. Og det med rette. Samferdsel er viktig for oss på fast-Frøya, men det er rett og slett kritisk for øyrekka utafor fast-Frøya.

I ytre deler av Snillfjord kommune har man hatt en underskriftsaksjon der man søker Fylkesmannen om å få tilhøre Hitra kommune, en søknad som ble avvist i påvente av reformarbeidet som er signalisert igangsatt. Snillfjord kommune har blitt oppdelt, som følge av bomstasjonene på Lakseveien FV 714. Det koster altså 134 kroner i bompenger + bilkostnader for en fra Hemnskjela dersom han skal inn til sitt kommunesenter. Tilsvarende for en reise til Sistranda eller Fillan er 0 kroner i bompenger, selv om distansen er noe lengre.

Hva barnet eventuelt skal hete, finnes det nok sterke meninger om. Det var tilløp til vill panikk på Frøya, da en FrP-politiker fra Hitra ble sitert på ”Stor-Hitra” som kommunenavn. På samme måte vil jeg anta at det vil ligge en del hitterværinger tungt for brystet hvis det motsatte skulle være tilfellet. Sør-Fosen er jo et historisk navn, men kanskje noe geografisk upresist. Nordværa i Frøya kommune har vært inne i en fallende trendkurve de siste 50 år. Kanskje burde vi ta frem Froan kommune, for å gi de et plaster på såret?

Vi i Frøya Høyre tror at  debatten om en kommunesammenslåing må starte nå . Vi mener at en storkommune på kysten bestående av nåværende Frøya og Hitra kommuner, samt ytre deler av Snillfjord vil være en ønskelig konstellasjon. Etter vår oppfatning er det mange gode argumenter for en kommunesammenslåing og et av de få motargumentene er at vi ”vet hva vi har, men ikke hva vi får”. Frøya Høyre er ikke et reaksjonært parti. Vi er progressive og fremoverlente – og derfor betinget positive til en kommunesammenslåing.

Frøya Høyre mener at det er selvsagt at innbyggerne skal få si sitt. Vi ønsker, som ordførerne Flåmo og Haugen, ingen tvungen sammenslåing. Frøya Høyre ønsker en folkeavstemning om kommunesammenslåing, og at denne folkeavstemningen avholdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

Frøya Høyre

Leder

Espen Håvard Hauan