Hitra-rådmannen legger fram et 2015-regnskap der det er brukt 5,4 millioner kroner mindre enn budsjettert og som kan fordeles til ulike formål. Formannskapet har fulgt rådmannens forslag og torsdag behandles regnskapet og fordelinga i kommunestyret. Dette er forslaget fra formannskapet, med rådmannens kommentarer:

* 1,9 til asylsøkere - undervisning og tilrettelegging. - I desember 2015 fikk vi tildelt resterende skjønnsmidler fra Fylkesmannen til ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. Dette fikk kommunen utbetalt etter at budsjettet ble regulert i desember og de er en del av det regnskapsmessige mindreforbruket. Pengene blir brukt i 2016 innenfor helse/omsorg og oppvekst.

* Kr.500.000 til vintervedlikehold kommunale veier og 1 mill. til vedlikeholdsfond kommunale bygg. - Saldo på fondet for vintervedlikehold var ved nyttår 476.000. Budsjettet til vintervedlikehold veier har allerede nå et merforbruk på kr. 328.000 i 2016. Det bør være disponible midler til dette tilgjengelig. Vedlikeholdsfond til kommunale bygg er også oppbrukt. Dette bør derfor tilføres midler slik at en har til rådighet når det oppstår situasjoner med behov utover ordinært vedliekhol. Vi har allerde i mai 2016 flere installasjoner som krever omfattende reparasjoner/utskifting.

kr. 500.000 til Organisasjons-utvikling og kr. 250.000 til kompetanseutvikling i enhetene. - Hitra kommune har startet utviklingsprosess med tanke på både ledere og alle andre ansatte. Vi er godt i gang med å skape holdningsendringer og forståelse for sammenhengene i arbeidshverdag og oppgaveløsning. Vi vil fortsette å bygge stolthet og engasjement inn i organisasjonen.

* kr. 500.000 til Disposisjonsfond ulike formål

* Kr. 780.000 tilføres drifts-budsjett 2016 som reserve.

De kommunale tjenesteområdene hadde i fjor til sammen hadde 222,4 mill.kr til rådighet. Regnskapet viser at det faktisk ble forbrukt 221,3 mill.kr, altså en drøy million mindre enn budsjettert.

- Det er ulike årsaker til dette. God budsjettstyring og oppfølging av avvik i enhetene har vært en medvirkende årsak og særdeles viktig for sluttrestultatet. Pensjonsutgiftene ble også lavere enn antatt i 2015, skriver rådmannen i sin kommentar. Men til tross for at hun legger fram et regnskap i pluss, er det stor bruk av oppsparte penger som bidrar. I 2015 ble det brukt 21,2 mill.kr av fondene og samtidig ble ca. 8 mill satt på fond, dvs netto fondsbruk på 13,2 mill.

- Det ble et positivt Brutto Driftsresultat med kr 7,5 mill. Når det er tatt hensyn til finansutgifter og inntekter ble det et negativt Netto Driftsresultat med kr 8,7 mill. eller -2,1% av driftsinntektene. For å balansere negativt netto driftsresultat er det brukt netto av fond med kr 13,2 mill. i tråd med budsjett. Det gir da det regnskapsmessige overskuddet på kr 5,081 mill., forklarer økonomisjef May Hårstad Lian.