Norsk institutt for naturforskning (NINA) anslår at 10.000 – 12.000 sjøfugl årlig har omkommet i garn- og linefiske i 2009 og 2010 i kartlagte fiskerier. Økt voksendødelighet for rødlisteartene teist og havhest kan bidra til bestandsnedgang.

En ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet fra naturforvaltning (DN) har hatt som målsetning å få mer kunnskap om omfanget av bifangst av sjøfugl i det norske kystfisket med garn og line. Resultatene skal brukes til å sortere ut de fiskerier en bør ha fokus på i det videre kartleggingsarbeidet av bifangst.

Rapporten konkluderer med at det årlig omkom 10.000 – 12.000 sjøfugl i 2009 og 2010 i de fiskeriene som er kartlagt. Sjøfugl som havhest, skarver, teist, lunde og alke dominerer. NINA fant forholdsvis høye nivåer av bifangst i primært rognkjeks- og blåkveitefiske. Det er særlig teist og havhest som er berørt.

Datamaterialet er imidlertid begrenset og usikkerheten er derfor stor. Det er et betydelig potensial for skadelige effekter dersom bifangst rammer voksne individer av fastlandsbestander av eksempelvis havhest.

- Vi ser en kraftig tilbakegang for mange sjøfuglarter de siste årene, men vet for lite om årsaken. Sjøfugl er svært sårbare for selv en liten økning i voksendødelighet, og vi vet at bifangst i fiskeriene utgjør en trussel. Denne rapporten viser at vi må følge opp bifangstproblematikken, og er et godt utgangspunkt for videre kartlegging, sier Janne Sollie, direktør i direktoratet for naturforvaltning.