Rådmann og landbrukssjefen på Frøya er uenige om ønsket boligområde på Hammarvika. Frøya formannskap skal tirsdag vurdere om de skal tillate regulering av to nye boligområder.

Lokalavisa fortalte nylig om Frøy Eiendoms initiativ for å få regulert fire ulike områder i Hammarvika - Nabeita-området. Etter muntlig dialog med kommunen har utbyggingsselskapet lagt bort de to områdene i retning Nabeita skole, og søker om å få regulere ett sjønært område på Nessa, og ett område som vi bli en forlengelse av Djupmyra boligfelt.

I saksframlegget til formannskapet anbefaler rådmannen at Frøy eiendom får starte regulering av de to områdene. Men det kommer også fram at landbruksjefen i kommunen mener at området på Nessa bør forbli landbruksområde.

"Sett fra et jordbruksperspektiv er nok dette området viktig å ta vare på til beitebruk, som det ut ifra flyfoto ser ut som det blir brukt til i dag. Det er et relativt stort, sammenhengende areal som gjør det attraktivt til videre beiting. På grunn av press på jordbruksarealene i Frøya kommune, mener landbruksmyndigheten at slike områder bør prioriteres bevart til landbruksformål. Bevaring ved bruk er et godt stikkord. Man kan heller ta av jordbruksområder som allerede er fragmentert av boligbygging og infrastruktur."

Rådmannen mener allikevel "at område B i dag er et relativt lite område som blir holdt i hevd gjennom beiting. Område ligger også adskilt fra øvrige landbruksområder i nærheten, og er således til dels fragmentert allerede i dag."

Saken legges derfor fram til politikerne med en anbefaling at Frøy Eiendom får regulere begge de omsøkte områdene til boliger.