HF Lars Otto Eide

Da arbeidet på Dolmsundbrua startet i 2013, var det planlagt høytidelig åpning i mai 2015.

I desember 2014 kunne lokalavisa imidlertid avsløre at Dolmsundbrua ville bli et halvt år forsinket, og at NCC hadde bedt om 200 dager fristforlengelse, slik at de slipper å betale døgnmulkt. Byggherre Statens vegvesen innrømmet 18 dager fristforlengelse som skyldtes byggherrens forhold. Men hverken veivesenet, NCC eller vei-eier fylkeskommunen ville si noe om hva de mener er årsaken til forsinkelsen.

- Vi har et kontraktsforhold med entrepenøren som regulerer når ting skal være ferdig. Men vi ser at det er utfordringer med fremdriften. Bakgrunnen og årsaken til det vil jeg ikke kommentere, sa Ove Nesje, prosjektsjef i Statens vegvesen region Midt den gang.

NCC mente akse 3 (bildet) ble forsinket med 90 dager fordi veivesenet ikke leverte tegninger i tide.

Lokalavisa har siden den gang bedt om innsyn i dokumenter som vi mener kan kaste lys over årsaken til forsinkelsen og kostnadsoverskridelsene på Dolmsundbrua, men det er flere dokumenter veivesenet nekter oss innsyn i. Lokalavisa har gjentatte ganger klaget på veivesenets hemmelighold, og saken har vært innom både Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Denne uken ble saken sendt over til Samferdselsdepartementet for avgjørelse.

Men lokalavisa har nå likevel klart å få tilgang til dokumentene, som viser entrepenør NCC sitt syn på hvorfor byggingen har dratt ut i tid, og hvorfor de mener at de har hatt krav på fristforlengelse(i ettertid har NCC kommet til en omforent avtale med veivesenet. Se sak på neste side).

Dokumentene viser at NCC mener Statens vegvesen er skyld i forsinkelsene, i hovedsak på grunn av at de leverte arbeidstegningene til akse 3(fundament i sjøen) på brua alt for sent, og en stor økning i armeringsmengde for overbygningen på brua.

NCC: Ble forsinket av manglende tegninger

23.januar 2015 sender NCC en e-post med krav om fristforlengelse på til sammen 262 dager, til prosjektleder Steinar Johansen og prosjektsjef Ove Nesje.

Sammen med kravet ligger en juridisk vurdering fra NCC sin advokat, som viser hvorfor NCC mener de har krav på fristforlengelse, dvs at de vil slippe å betale døgnmulkt for forsinkelsen på brua.

- Vi mener dette underbygger vårt syn på rettmessigheten i de to største kravene våre, og bør danne grunnlaget for videre diskusjoner, skriver Tor Helge Nordstrøm, distriktssjef i NCC.

NCC mener at arbeidene på akse 3 var planlagt å starte i august 2013, men at de allerede i det første byggemøtet med veivesenet påpekte at det generelt manglet arbeidstegninger for brua.

NCC hevder at dette ble tatt opp igjen i andre byggemøte 3. september 2013 og at det samme dag ble sendt skriftlig varsel om kostnadsmessige og fremdriftsmessige konsekvenser som følge av manglende arbeidstegninger.

NCC ville ha 110 dager fristforlengelse for økt mengde armering i overbygningen på brua.

Veivesenet skrev i en tilføyelse i referatet til byggemøtet at det tidligere har vært avtalt at NCC kunne bruke anbudstegningene som arbeidstegninger, frem til arbeidstegningene er ferdige.

Men NCC mener at at de først ble klar over dette da de leste gjennom referatet før neste byggemøte 23.september 2013, og at avtalen om å bruke anbudstegningene kun gjaldt for akse 2(fundament på Hitra-siden) . Og først i byggemøtet en drøy måned senere ble det i følge NCC enighet om at de kunne bruke foreløpige tegninger til å bestille armering til akse 3. Først den 26.november kom armeringsjernet til Hitra.

NCC mener denne forsinkelsen førte til at underentrepenøren som skulle utføre undervannsarbeidet på akse 3, ble varslet først 23.september og måtte bruke betydelig tid på å mobilisere utstyret for å gjøre arbeidene. I tillegg var en del utstyr i bruk andre steder.

- Til tross for purringer fra NCCs side kom derfor arbeidene først i gang i desember måned. De ble da hindret av dårlig vær, slik at det var begrenset arbeid som kunne utføres før jul 2013. Denne ytterligere forsinkelsen er en direkte konsekvens av byggherrens forsinkede tegninger som innebar at dykkerarbeidene ble skjøvet ut i en mindre gunstig sesong. l tillegg til dette kom effekten av at grunnforholdene var dårligere enn det underentreprenøren hadde forutsatt, og som medførte at arbeidene tok lenger tid enn planlagt, skriver advokaten.

Vesentlig forsinket fra starten

Det kommer også frem av brevet at arbeidene på akse 2 også var vesentlig forsinket, før forsinkelsene på akse 3. Akse 2 var det første NCC begynte å bygge på brua. Årsaken til dette nevnes ikke, men advokaten skriver at dette er NCC sin risiko. NCC mener de ble forhindret i å ta igjen denne forsinkelsen.

- Forsinkelsen(på akse 2 journ.anm) kunne imidlertid vært innhentet ved å sette inn et ekstra vognpar(forskaling som flyttes fremover for hver femte meter som er ferdig støpt, journ.anm) dersom arbeidene i akse 3 ikke hadde vært forsinket. Denne muligheten ville ha foreligget en periode høsten 2013. Etter hvert som forsinkelsene på akse 3 materialiserte seg forsvant imidlertid denne opsjonen, fordi man likevel ikke ville vinne særlig mye tid. Det er derfor de initielle forsinkelsene på akse 3 som er av betydning, skriver advokaten.

- Jeg fastholder derfor at NCC har krav på fristforlengelse fordi byggherren, gjennom sine tegningsforsinkelser, har frarøvet NCC muligheten til å forsere inn den forsinkelsen som har oppstått på akse 2, skriver advokaten blant annet i sin oppsummering av dette punktet.

Stor økning i armeringsmengden

I tillegg krever NCC 110 dager fristforlengelse på grunn av at behovet for armering i overbygningen på brua økte med rundt 20 prosent.

- Fritt-frembyggbruer er en kjent konstruksjon som har vært prosjektert av Statens vegvesen i en årrekke, og gjentatte ganger. Av andre bruer fra seneste årene kan nevnes Huftarøy- Hundvåkøy og Tverrlandsbrua. Armeringsmengdene for en slik brukontruksjon bør uten vanskeligheter kunne beregnes med stor grad av nøyaktighet i anbudsdokumentene. Dette må også forventes ettersom armeringsmengden er vesentlig for tidsvurdering. Det er etter min mening ingen grunn til at ikke armeringsmengden normalt skal ligge innenfor en feilmargin på 2-3 % for en kjent betongkonstruksjon. Etter min mening ligger en mengdeøkning på 20 % langt utenfor det som entreprenøren burde ta i betraktning. Økningen utgjør således en endring som entreprenøren kan kreve fristforlengelse for, i følge advokaten.

- Det er derfor min konklusjon at entreprenøren har krav på fristforlengelse både på grunn av forsinkede tegninger knyttet til akse 3, og på grunn av mengdeøkningen i bruoverbygningen.

Lokalavisa har kontaktet NCC i denne saken, men de har i følge kontrakten med veivesenet ikke aneldning til å uttale seg til media.