Kommunestyret vedtok i dag enstemmig å garantere for et byggelån på 40 millioner kroner som Frøya storhall AS tar opp til bygging fotballhall, klatrehall og servicebygg på Sistranda.

Dette er en vesentlig større sum enn det kommunen tidligere har garantert for (10 millioner) Årsaken ligger i at de store private bidragene først blir utbetalt på et senere tidspunkt.

Næringslivet har velvillig stilt opp med pengelovnader. Kommunen har opplyst at man har fått formelle avtaler med Kverva AS og Salmar AS, som bidrar med hele 16 millioner kroner hver til realisering av storhallen.

Høyres spørsmål

Høyre har tidligere stilt kritiske spørsmål rundt kommunens prioritering av bygging av fotballhall, og partiets Remy Andreé Strømskag stilte også i dagens møte spørsmål.

- Når fikk vi vite fra næringslivet at midlene ikke kom før i siste trinn av bygginga? ville Strømskag vite.

Andreas Kvingedal i teknisk etat svarte at han i det vesentligste har befattet seg med tekniske spørsmål rundt Frøya storhall, men at han mener beskjeden kom først i desember.

Ikke utlegg av penger

Pål Terje Bekken (Ap) gikk også på talerstolen og presiserte at det ikke er snakk om en forskuttering, altså utlegg av penger, men en bankgaranti som skal stilles.

- Det er snakk om veldig kort byggetid. Det sies at hallen skal stå ferdig på seinsommeren, så er jo ikke stor tidsrom det snakkes om. Men for å få gjennomført bygginga nå, må vi stille garanti, sa Bekken.

- Behov for byggelån

I rådmannens saksframlegg heter det at tilskuddene fra næringslivet vil komme på konto i siste halvdel av byggeprosessen, og at det er behov for byggelån. Dette er det tatt høyde for i finansieringsplanen, der det er satt av 1,5 mill kroner til utforutsatte utgifter/byggelånsrenter, skriver rådmannen.

- Frøya kommune har tidligere garantert for et ordinært lån på 10 millioner, som det i skrivende stund jobbes med å få på plass. Ettersom det også må forskotteres for spillemidler og merverdiavgift, vil det være behov for et byggelån på inntil 40 millioner kroner. Kommunalbanken har varslet at de kan gi et slikt lån med 1,65 % nominell rente, forutsatt kommunal garanti. Lånet kan trekkes opp gradvis etter behov, med avdragsfri periode på for eksempel 2 år. Ved utgangen av byggeperioden sommeren 2016 vil lånet løpe med ca. 25 mill. kroner, som gradvis nedbetales når momskompensasjonen kommer i 2017 og når spillemidlene gradvis kommer i perioden 2017-2020, skriver administrasjonen.