Det var to lærere ved Sistranda skole, Ansgar Antonsen og Torbjørn Reppe, som i 2000 fikk startet opp et prosjekt rettet mot de mest teoritrøtte elevene på ungdomskolen. Med tilholdsted i et naust kommunen eide på Rabben, fikk det navnet Naust-prosjektet. Der skapte de et sjøretta tilbud som fikk ungdommene til å blomstre. Lokalavisa har i etterkant fortalt historier om ungdom som fikk være med på prosjektet, og som fikk tilbake lysten på å ta utdanning, og fikk jobb på sjøen.

Turbulent historie

Naustet er forlengst revet, og prosjektet har hatt en turbulent historie, der det er blitt lagt ned og restartet flere ganger. Nå har det ikke vært noe lignende opplegg på Sistranda siden skoleåret 2013/14.

Naustprosjektet har også vært et politisk tema i flere runder. Fiskeripolitisk utvalg i Frøya Venstre har nå reist spørsmålet om muligheten for å få igang et slikt prosjekt igjen, og denne gangen ligger det an til at det blir fulgt opp.

Arbeidslivsfag i ungdomskolen

Kommunalsjef Roger Antonsen kunne i siste møte i driftsutvalget i kommunen orientere om at det nå jobbes med saken. Han viste til at valgfagene har fått en rennesanse i skolen, og at det innføres et fag som kalles arbeidslivsfag, som skal bidra til å gi elever som ønsker det større muligheter til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Og det er her en revitalisering av Naust-prosjektet kommer inn. Det etableres nå ei arbeidsgruppe som skal utrede hvordan naustprosjektet kan bli et tilbud til elever ved ungdomskolene som "ønsker en mer praksisnær undervisning og som har ønske om å bli bedre kjent med ulike yrker knyttet til maritim aktivitet ved den videregående skolen".

Målet er at dette skal bli et tilbud ved ungdomskolene fra høsten 2018.

- Viktig at det forankres hos lærerne

Frøya fiskarlag (nå: Frøya og Hitra fiskarlag) har engasjert seg for Naust-prosjektet gjennom mange år. Leder Trond Harald Iversen er glad for det som nå skjer.

Trond Harald Iversen i Frøya og Hitra Fiskarlag

- Det er veldig positivt at det tenkes med nytt oppstart av naustprosjektet. Dette har vært en hjertesak for fiskarlaget. Vi hadde møter med kommunen da Fjørstad var rådmann. Så vi har jobbet for dette i ulike sammenhenger, sier han.

- Men det er veldig viktig å treffe på lærerne. Det må forankres ved at det er unikt interesse for dette fra lærerne. Det er nøkkelen til suksess, det er de første som startet opp med beviset på, sier Trond Harald Iversen.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no

Trond Harald Iversen i Frøya og Hitra Fiskarlag