Camilla Johansen er firebarnsmor og bor på Leirvikhamn på Frøya. For over et år siden fødte hun en datter med downs syndrom. Tonje er liten til å være over året og har hatt mye tilleggsproblematikk som en alvorlig hjertefeil. Hun går i Rabben barnehage sammen med storesøsteren sin Tone.

- De er utrolig dyktige i barnehagen, veldig flinke folk, forteller Johansen.

Johansen jobber selv innen helsevesenet og mener tilbudet til psykiske og fysiske funksjonshemmede er for dårlig.

- Det er rett og slett skammelig, sier hun.

Mangler kommunal avlastning

Tonje og moren får god oppfølging av fastlege, helsesøster, fysio- og ergoterapeut, men savner et tilbud etter barnehagetid og i helgene. Johansen forteller at hun spurte kommunen om de hadde et tilbud til Tonje og hun fikk til svar at det hadde de ikke.

Virksomhetsleder i tjenesten for funksjonshemmede, Berit Gulbrandsen, bekrefter at de per dags dato ikke har noen kommunal avlastningsenhet for barn mellom 0-18 år.

- I dag blir den lovpålagte tjenesten avlastning blant annet gitt via oppdragsavtaler med private familier, sier Gulbrandsen.

For dårlig aktivitetstilbud

Johansen og samboeren er i en særstilling siden Tonje er det eneste barnet med downs syndrom på Frøya. Johansen forteller at hun vet om folk som har flyttet fra kommunen fordi tilbudet har vært så dårlig.

- Jeg tenker det selv noen ganger, hvilket tilbud får Tonje når hun blir ungdom? Kanskje hadde det vært best for oss å flytte til en kommune der hun kan være sammen med andre barn og unge som har mange av de samme utfordringene som henne, sier Johansen.

Fagpersoner i virksomheten har et stort ønske om å kunne tilby noen faste aktiviteter i uka til barn og unge som ikke kan delta i de ordinære fritidsaktivitetene som lag og organisasjoner tilbyr. Gulbrandsen mener et gruppetilbud i gitte aldersgrupper eller ut fra felles interesser, hadde vært en god ide og forteller at det er startet en planlegging av slike tilbud.

- Det er mange flotte tilbud på fritiden for barn og unge på Frøya, men veldig lite for de barna som har et særlig behov for tilrettelegging for å i det heletatt kunne delta i en aktivitet, sier virksomhetslederen.

Lille Tonje er født med downs syndrom.

Planlagt avlastningsenhet for barn

Høsten 2014 kom rådmannen på Frøya med et forslag om å gjøre det gamle legekontoret på Sistranda om til avlastningsenhet for barn, og kriseplass for barnevernet. Dette på bakgrunn av at Frøya kommune sliter med å oppfylle det lov om helse- og omsorgstjeneste pålegger dem når det gjelder boliger for vanskeligstilte. Mattis Aune, bolig- og tilflyttingskoordinator i Frøya kommune, forteller at det må lages en helhetlig plan på området. Assisterende rådmann Beathe Meland bekrefter at en del av området skal bli avlastningsbolig for barn og at det blir en anbudsåpning i begynnelsen av mars. Dette er noe virksomheten for funksjonshemmede ser fram til.

Må jobbe for å bli bedre på informasjon

Johansen mener at kommunen minimum burde tilby avlastning og et opptrening- og dagsenter for barn og ungdom med spesielle behov. Hun ønsker også at det skal være lettere å finne ut hva man har krav på.

- Mange vet ikke at de kan søke om grunnstønad eller hjelpestønad. Det hadde vært fint med en rådgiver som vet hva vi har rett på og kan hjelpe og veilede, sier Johansen.

Gulbrandsen vedkjenner at virksomheten kunne vært flinkere til å gi informasjon om kommunens tjenester og tilbud til familier med barn og unge med særskilte behov.

- Dette er et viktig område for virksomheten å forbedre seg på framover, sier Gulbrandsen.

Man kan ta kontakt med virksomheten familie, helse og rehabilitering, virksomheten funksjonshemmede eller interkommunal forvaltningskontor for helse og omsorg i Hitra og Frøya kommune for å få informasjon om de lovpålagte tjenestene til barn og unge med særskilte behov. Informasjon ligger også ute på kommunens hjemmeside.