Hitra kommune har over lengre tid hatt utfordringer med å kunne tilby tjenesteboliger til nyrekrutterte som ønsker å etablere seg med familie, skriver rådmannen i sakspapirene til teknisk komite kommende uke. Her foreslås det å gå til innkjøp av en firemannsbolig til bruk som tjensteboliger.

- Tilgang på kommunal tjenestebolig har vært sett på som et viktig tiltak i forbindelse med rekruttering av nytt fagpersonell både innenfor kommunal forvaltning, oppvekst og helse og omsorg. For å kunne ha et tilbud til nyansatte på boligmarkedet er det derfor behov for å bygge flere kommunale utleieboliger til dette formålet Leilighetene som er tilbudt Hitra kommune er under oppføring i Fillan boligfelt del 4. Hver leilighet er på 90 kvadratmeter, skriver rådmannen.

Det er firmaet EBO Eiendom AS som har bygget under oppføring. Rådmannen innstiller på å kjøpe én firemannsbolig til totalt 8,6 millioner kroner. Kjøpet skal finansieres ved bruk av lånemidler og tilskudd fra Husbanken. Det er kommunestyret som fatter endelig beslutning i saken.