Næringsarealer

Adminstrasjonen i Frøya kommune har fått i oppdrag å kartlegge mulige næringsarealer i Frøya kommune. De har etablert en egen gruppe som har arbeidet med tema. I siste formannskap la de fram en oversikt over det som finnes av regulerte områder med ledig plass, og mulige nye områder.

Oversikten viser at det finnes avklarte områder med ledig plass flere steder rundt på øya. Men disse ligger utenfor radiusen hvor bedrifter som har gjort henvendelser til kommunen, ønsker å etablere seg.

- Av henvendelser vi har hatt om arealer, er det kun en eneste bedrift som har sagt at det kan være aktuelt å etablere seg utenfor Sistranda - Hammarvika-området, sier teknisk sjef Sigrun Hanssen.

Utvidelse av sentrum

Hitra-Frøya.no fortalte tidlige denne uka om at formannskapet ga klarsignal for å forberede en utvidelse av sentrumsområdet.

Administrasjonen pekte på to områder: arealene fra parkeringsplassen ved Kysthaven og sørover mot Maxtrim. Og det sjønære området mellom Frøya kultur- og kompetansesenter og Frøyagrillen. Begge disse er i den gjeldende arealplanen avsatt til sentrumsformål: det betyr at de kan reguleres til næring (ikke industri).

- Vi blir flere folk, og vi må bygge sentrum videre. Jeg mener det bare er å sette igang prosessen for de områdene som er satt av til sentrumsformål, sa ordfører Berit Flåmo.

Et samlet formannskap ga administrasjonen klarsignal om å prioritere disse områdene i arbeidet med å åpne opp for ny næringsvirksomhet/ sentrumsutvidelse.

- Et mål å ha regulerte områder

Kommuneplanlegger Kristin Strømskag sier til Hitra-Frøya at en slik forberedelse kan handle om to ting. Det ene er at kommunen følger med og erverver eiendommer innnefor de aktuelle områdene, hvis disse kommer for salg. Det andre er at det utformes reguleringsplan.

- Å regulere områder betyr også en styrking av grunneiernes rettigheter. For å avsette et område til et formål i arealplanen, trenger ikke grunneierne å være involvert. Lager man reguleringsplan blir alle grunneiere i området involvert. Det er et mål å ha flest mulig regulerte områder. Det er et viktig virkemiddel som for eksempel sier hvor veier og fortau skal legges i området, sier Kristin Strømskag.

Siholmen og omegn

Det finnes reguleringsplan både for Siholmen og for området mellom Coop Ekstra og Siholmen. Men området er delt mellom et stort antall grunneiere, og det har ikke vært noen enighet mellom grunneerne om å utvikle området. Formannskapet ga likevel administrasjonen signal om å starte en prosess med grunneierne for mulig å klargjøre området til framtidige etableringer.

Området mellom Coop Ekstra og Siholmen er regulert, men har mange grunneiere.

Konfliktområde

Frøya kommunestyret vedtok i forrige møte å starte regulering av en utvidelse av Nordhammarvika næringspark i retning Sistranda. Planen skal dekke et sjønært område som inkluderer utfylling i sjøen, og et område på øversiden av fylkesveien. Opposisjonen ønsket kun å regulere det sjønære området. Under debatten viste ordfører Berit Flåmo til at kommunedelplanen, med disse to områdene avsatt til næring, hadde vært på høring to ganger. Opposisjonen viste til at området kommer i konflikt med boligområder, og at kommunedelplanen ennå ikke er vedtatt.

Det startes regulering av området på begge sider av veien, sør for bensinstasjonen på Sistranda.

Tatt bort som næringsområde

I formannskapet ble dette tema på nytt, og kommuneplanlegger Kristin Strømskag opplyste at området ovenfor veien var tatt bort som næringsområde da planen ble lagt ut til høring for andre gang. Dette på grunn av innsigelser fra beboere. Dette fikk ordføreren til å reagere:

- Jeg argumenterte fra talerstolen om at området hadde vært på høring to ganger, uten at verken administrasjonen eller opposisjonen kom med opplysninger om at det ikke stemte. Og det var rådmannens innstilling vi gikk for, sa ordføreren.

- Det er klart at dette området er omstridt. Jeg regner med at det er flere enn meg som har fått mail fra beboere etter vedtaket i kommunestyret, sa Arvid Hammernes (V)

Bakgrunnen for at dette kom opp i formannskapet, var at teknisk sjef ba om respons på om man skulle utrede ett enda større område for næring på øversiden av veien, et område fra Melkstaden i retning av Nordhammarvika gravplass. Responsen fra politikerne var avmålt.

- Det er et mindre boligområde der, og jeg ser heller for meg at området det pekes på er mer aktuelt for boligbygging, sa Martin Nilsen (H).

Nabeita og flyplassen

Av områder sør for Frøyatunnelen ble Nabeita og flyplassen løftet opp som aktuelle.

Nå Nabeita bygger nå Hamos sin nye miljøstasjon, men det er fortsatt en flik med ledig areal i det regulerte næringsområdet. Administrasjonen ble bedt om å se på muligheten til å utvide næringsområdet sørover.

Hamos bygger på Nabeita. Politikerne vil se på om industriområdet kan utvides

Teknisk sjef pekte på et område mellom Frøya flyplass/ motorsportsenteret og der nyveien forbi Flatval skal komme. Hun nevnte spesielt mulighetne for å kunne etablere et massedeponi der. Hun fikk tommelen opp fra politikerne til å gå videre med dette.

Ha noe å tilby når bedriftene spør

Det ble stilt spørsmål om hvor mye næringsareal man egentlig trenger. Ordfører Berit Flåmo gjorde et poeng ut av at kommunen må ha mer areal enn hva de vet det er konkret interesse for per nå.

- Frøya er en næringskommune, og vi skal være en næringskommune. Det betyr at vi må ha noe å tilby når bedrifter banker på døra og ønsker å etablere seg på Frøya, sa ordføreren.

Hun viste til Skarsvåg Boat som er på utkikk etter næringsarealer for å utvide bedriften sin betydelig. De har signalisert at det kan bli aktuelt for dem å etablere seg på Jøsnøya på Hitra hvis de ikke finner et sjønært og sentralt område på Frøya.

- Hva hvis de velger ikke å bli på Frøya? Det vil være beklagelig hvis ikke vi som næringskommune klarer å beholde dem her, sa Berit Flåmo.

Arbeidsgruppen som ser på næringsarealer: Sondre Bakke, Sigrid Hanssen, Stian Aspaas Haugen, Kristin Strømskag og Hjørdis Smalø.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no