- Vi har ingen kjente smittetilfeller

For å begrense smittespredning har kommuneoverlege Ingrid Kristiansen i Frøya kommune bestemt at karanteneregler skal forlenges en uke til.

Ingrid Kristiansen er kommuneoverlege i Frøya kommune.   Foto: Arkiv

Nyheter

- I Frøya kommune er smittepresset trolig fortsatt lavt; vi har ingen kjente smittetilfeller. Men det er flere påviste tilfeller i nære kommuner i Trøndelag. En smittet person kan ha alt fra lette luftveisplager til betydelig behov for behandling og hjelp fra helsetjenesten, skriver Kristiansen i en pressemelding.

Hun mener det er helt avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor kommunen da helse- og omsorgstjenesten har begrenset kapasitet.

- Etter min oppfatning er smittesituasjonen i Frøya kommune vesentlig forskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Dette er bekymringsverdig, sier Kristiansen.

- Basert på den informasjonen jeg imidlertid har tilgjengelig per i dag er det min vurdering at vi i Frøya kommune fortsatt er i fase 1.Her er vedtaket:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtar kommuneoverlegen fredag 10.april 2020 følgende forskrift, etter smittevernloven § 4-1:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Forskriften har virkning fra 11.04.2020 og gjelder til og med 17.04.2020.

2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke er fast bosatt/registrert som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4. Forskriften gjelder per 11.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

5. Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene.Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Forskriften har virkning fra 11.04.2020 og gjelder til og med 17.04.2020.Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. Som angitt tidligere har Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2-3.

Dette er etter min vurdering ikke tilfellet for Frøya kommune. I den nåværende situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Frøya kommune.Jeg anser vedtak om forskrift nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Som FHI har fastslått vil selv en liten nedgang i antall personer en smittet person smitter, ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet.

Vedtak om forskrift er derfor etter min vurdering forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Kommuneoverlegen vurderer at forskriften med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen.

Dette for i så stor grad som mulig opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen. I det ligger det også at St. Olavs sykehus og Orkdal sjukehus skal ha så gode forutsetninger som mulig til å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen i opptaksområdet.Etter min vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved forskriften overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Avslutningsvis vil jeg også understreke at smittevernloven § 8-1 angir at forsettlig eller uaktsom overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i loven kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen fører til tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år. Frøya kommune vil anmelde overtredelser av vedtaket.