Som en del av prosjektet Helhetlig idrettspark er det jobbet med å etablere en tursti med universell utforming. Denne skal gå fra Golan på Sistranda og opp til den merkede steinalder-boplassen vest for Hammarvatnet. Videre vil man oppgradere og binde sammen eksisterende stier lenger inn i hauan, og se på om noen kan oppgraderes til terrengsykkelstier. Det planlegges også å få utviklet et orienteringskart. Totalt vil dette koste 950.000 kroner. Rådmannen foreslår at kommunen går inn med en andel på 100.000 kroner. Øvrig finansiering er tenkt gjennom midler fra stiftelser, Tour de Frøya-fondet, spillemidler og gjennom dugnad.