Flertallsgruppa fra Arbeiderpartiet og Høyre foreslår å legge inn penger i 2014-budsjettet til et forarbeid som skal se på mulighetene for å utvikle idrettsanleggene på og ved Golan på Sistranda.

Forprosjektet skal være klart innen 1. april neste år, ifølge forslaget.

- Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges 250.000 kroner til et forprosjekt for Golan.Forprosjektet skal danne grunnlaget for bl.a. søknad om spillemidler. Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetenefor å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen, heter det i flertallets budsjettinnspill.

Denne gruppa skal ifølge politikerne bestå av representanter for de største idrettene på Frøya utpektav Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og en representant forprivate aktører (Max Trim AS).

- Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpetav 1. Halvår 2014, heter det i forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet.