(DENNE ARTIKKELEN STOD PÅ TRYKK I HITRA-FRØYA FREDAG 3. OKTOBER)

Frøya idrettshall har i flere år hatt for liten kapasitet til å dekke alle aktivitetsbehov innen idretten. Frøya ILs store turngruppe har lenge ønsket å få bygget en egen basishall. Fotballmiljøet har like lenge ønsket å få gjort noe med det gamle idrettsanlegget på Golan. Videre har det vært ønsker om arealer for andre idrettsgrener og mer uorganiserte aktiviteter på Sistranda.

Frøya kommunestyre vedtok i fjor høst at det skal utarbeides en helhetlig plan for idrettsanleggene på Sistranda. Nå har styringsgruppa og arkitektfirmaet som fikk oppdraget gjort jobben. Prospektet de presenterte for formannskapet sist tirsdag, viser hvordan alle ønsker og behov kan løses innenfor de områdene man har til rådighet på Sistranda.

Og selv om integrerte anlegg/ samlokalisering er en rød tråd i prospektet, vil valg av de dyreste løsningene gi en totalpris på over 100 millioner kroner, noe som det neppe er politisk mulig at Frøya kommune kan stå for alene:

• bygging av fullskala fotballhall på Golan vil koste over 50 millioner alene.

• basishall, med optimal ombygging av idrettshallen samt bygging av lokaler for Maxtrim, vil komme på over 40 millioner kroner

• full utnyttelse av utearealene mellom idrettshallen og skolen, med alle tiltak som ligger inne i prospektet, vil komme på 20 millioner.

Golan

Heller ikke styringsgruppa, som har sluppet å tenke prislapp, ser nødvendigvis på den dyreste løsningen som den beste. De ser fordelene ved å bygge 7-er hall på Golan i stedet for en 11-hall.

- I Trøndelag er det i dag kun en 11-hall, Abrahallen, og det er muligens bare RBK som ville ha bruk for en så stor hall i treningssammenheng. Med en 7-hall som dekker halve området her vil vi få godt med inneareal og garderober til fotballen, vi vil kunne ha en utendørs 7-bane, samtidig  som vi beholder skoleanlegget med løpebane, og vi tar vare på mulighetene for uorganisert aktivitet på området, forklarer Kurt Fladseth fra styringsgruppa.

7-erhallen er prosjektert med fullt garderobeanlegg. I følge Knut Arne Strømøy vil det å trekke bort garderobene fra en mulig utbygging, ikke gi særlig besparelser, fordi man da også vil få mindre spillemidler.

Basishall

Basishall for turn kan beskrives som en gammeldags gymsal: en enkelt utformet sal med plass for ulike treningsapparater. Turn har vært en av Frøyas viktigste og mest populære barneidretter siden 70-tallet, og med det trykket det har vært på å få treningstid i idrettshallen de siste åra, har turngruppa i Frøya Il lenge syslet med planene om en egen basishall.

Dette ønsket var også utgangspunkt for at politikerne i fjor høst lanserte ønsket om å få en helhetlig plan for idrettsanleggene.

- Det hadde lenge vært et ønske om basishall, og vi vet at hallen er «sprengt». Men med et kultur- og kompetansesenter under bygging, ønsket vi å se på det helhelige behovet, forklarer gruppeleder for AP/Høyre, Kristin Reppe Storø.

Advarer mot kaosløsning

Styringsgruppa har sett på helheten i forhold til å bygge en basishall direkte koblet til nåværende idrettshall. De anbefaler at basishallen bygges på sørsiden av idrettshallen. Men de advarer mot en løsning der basishallen bygges uten at det gjøres ombygginger/ tilpassinger i det eksisterende idrettshall-anlegget.

- Hvis vi bare bygger til, og har inngang til basishallen gjennom dagens hall, blir det veldig problematisk. Vi snakker om veldig store menger med unger som skal til og fra, og det er allerede i dag ganske kaotisk når hallen er delt opp til ulike formål, sa Olav Raanes da prospektet ble presentert.

Prosjektgruppa har utformet flere alternativer til ombygginger som skal lette flyten innad i idrettshallen.

Treningsstudio

Det private treningsenteret Maxtrim har vært representert i styringsgruppa, og eier Sofie Rabben sier det er aktuelt for dem å flytte til lokaler nærmere den øvrige idretten. I prospektet er det tegnet inn to-etasjers lokaler for Maxtrim knyttet sammen med idrettshallen på nordsiden.

- Dette er spennede for Maxtrim. Vi vil gjerne være med og samlokalisere oss med idretten. Det ville bli bra for folkehelsa, sa Rabben til formannskapet.

Den gamle kinosalen

Styringsgruppa har kommet fram til at det er vanskelig å gjøre de helt store tingene med amfien/kinosalen. Dette fordi det under amfiet er ikke-utsprengt berggrunn. Men man ser for seg at ved å fjerne de fire fremste seteradene, og bygge scenegulvet full ut, vil få et areal som kan brukes i treningsammenheng for flere typer idretter, og at amfi-utformingen gjør at det også kan brukes til arrangementer i framtida.

Nærmiljøanlegg

Utearealene gruppa har sett på er det som i dag er Sistranda skoles uteområde på nordsiden. Sanitetshuset som i dag tar en del av de mulige arealene, skal rives.

En av de viktigste grepene gruppa foreslår er å flytte dagens ballbinge til der hvor Sanitetshuset står i dag. Den ligger i dag på andre siden av den kommunale veien som går opp forbi idrettshallen. Både Olav Raanes fra idrettshallen og Margit Kristiansen fra Sistranda skole undertreket overfor politikerne viktigheten av å få dratt ballbingen over veien og nærmere skolen. Og at området der ballbingen er i dag, blir til parkeringsplass.

- Slik som ballbingen ligger i dag, er den et konfliktpunkt. Selv om det er skiltet gjennomkjøring forbudt på veien, så er det mye trafikk på den veien både dag og kveld. Og siden store deler av skoleområdet betraktes som parkeringsområde, er trafikkbelastningen stor, sa Olav Raanes.

- Får vi flyttet ballbingen, så gir det oss et mer kompakt og oversiktig område, sa Margit Kristiansen.

Innenfor området er det skissert både et utvidet klatreanlegg og en skatepark.

Kurt Fladseth har tro på at en 7-erhall på Golan vil dekke behovet for fotballmiljøet.