Tre ganger så mange biler som parkeringsplasser

Vil gjøre noe med parkeringsproblemene på Dyrøya.

Arkivfoto: parkering på Dyrøya sommeren 2014 

Trafikk

Da Utihavet-festivalen på Mausund ble arrangert sist sommer, stod det parkert 334 biler i områdene rundt fergeleiet på Dyrøya. Parkeringsplassen ved fergeleiet har maks plass til 115 biler.


Heldig om man unngår en bulk

Før helga var det igjen parkeringskaos på Dyrøya. Det skal dyktige sjåfører til om alle unngår skader på bilene.

 

Etter flere år med parkeringskaos i sommersesongen, på grunn av alle besøkende til øyrekka, har Frøya kommune de to siste somrene engasjert vaktselskapet Secvakt til å styre parkeringen i enkelte av de største utfartshelgene.


Mange satte pris på å bli dirigert

Takknemlige bilister etter at det ble ryddige parkeringsforhold.

 

Både veien og fergesambandet er fylkeskommunalt ansvar, men det er Frøya kommune som har tatt ansvaret og regninga for tiltakene med å redusere trafikk-kaoset. Derfor foreslår frøyarådmannen at kommunen tar tak i situasjonen.

"Rådmannen vurderer at til tross for at parkeringsutfordringer ved Dyrøy fergeleie helt og holdent er Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar, så er det allikevel Frøyas innbyggere som får belastningen. Dette er en belastning både knyttet til trafikkavvikling og trafikksikkerhet. "

Rådmannen legger fram et forslag om at kommunen starter arbeidet med å få til en holdbar parkeringsløsning på Dyrøya, og at man får fylket med på et speiselag.

"(Rådmannen) har vært klar på at dette må fylkeskommunen løse gjennom en utvidelse av parkeringsplassen. Fylkeskommunen på sin side har ikke tatt utfordringen og resultatet har vært, de siste to årene, at kommunen har leid inn eksternt vaktselskap for å styre parkeringen de store utfartshelgene (...) Med dette som bakteppe har rådmannen startet en dialog med fylkeskommunen med mål at partene ser etter løsninger hvor kostnader for endret parkeringsløsning kan deles mellom kommune og fylkeskommune", skriver rådmannen i saken som Frøya formannskap skal ta stilling til kommende tirsdag.

Rådmannen foreslår at det man setter i gang en mulighetsstudie og forprosjekt. Rådmannen har innhentet et tilbud fra ON arkitekter og ingeniører på et slikt forprosjekt, som innebærer å utforme skisser til utnyttelse av mulig areal, kontakt med grunneiere, utvidelse/omarbeidelse av eksisterende reguleringsplan og prosjektering med anbudsdokumenter.

Ville ta ibruk parkering til snuplass

I saksframlegget kommer det fram at Trøndelag fylkeskommune/Atb sist høst tok kontakt med kommunen om muligheten foir å ta i bruk deler av dagens parkeringsplass som snuplass til busser.

"I møtet deltok teknisk sjef og avdelingsleder drift og klargjorde at det ikke er ønskelig fra Frøya kommune sin side å diskutere en slik løsning uten at løsning for parkeringsutfordringer er løst. Dette er i senere telefonmøte opprettholdt og det er videre kommunisert at en eventuell snuplass for buss må løses gjennom formelle prosesser der alle samferdselsutfordringer ved Dyrøy fergeleie blir tatt inn. "